نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 2کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 3کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 4کارشناس ارشد مشاروه و راهنمایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه و جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دخترپایه پنجم ابتدایی شهر یزد است. جامعه آماری در این پژوهش همه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد (8100 نفر) را در بر می‌گیرد که در سال تحصیلی 90ـ 89 در آموزشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد نظر پژوهش،30 نفر از دانش‌آموزان بودند که شیوه انتخاب آنها به صورت تصادفی خوشه‌ای بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، آزمون هوش کتل، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی ازمیانگین نمرات کسب شده دانش‌آموزان در آزمون‌ها بود.گروه آزمایش طی 12جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان قرار گرفتند، در حالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله‌ای را در یافت نکردند. آزمون‌ها شامل کلیه درس‌ها برای سنجش پیشرفت تحصیلی طی 3 مرحله (پیش آزمون، آزمون، پس آزمون) از دانش‌آموزان گرفته شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات آزمون‌های گرفته شده از دانش‌آموزان در مرحله آزمون و پس آزمون، آزمودنی‌های گروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری وجود داشت. (01/0P = )

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of PA Instruction on Learning Strategies on the Academic Achievement of the Fifth Grade Elementary Female Students in Yazd

نویسندگان [English]

  • sahar mirafshar 1
  • mehdi khanabadi 2
  • abolfazl azadniya 3
  • somayeh soltani 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of PA instruction on learning strategies on the academic achievement of the fifth grade elementary female students in Yazd. The method of this study was a quasi-experimental with the control group. Statistical population included all of the fifth grade elementary female students in Yazd city (8100 students). They were enrolled in public schools in 2010-11. The targrted sample was 30 students randomly selected by using the cluster method. The used tools in this study were the Cattell intelligence test and a demographic information questionnaire. The mean obtained scores of the students in exams were used for assessing the academic achievement. The experimental group underwent 12 training sessions of PA learning strategies, whereas the control group did not receive any interventions. The exams were taken included all courses in order to assess academic achievement during three phases (pre-test, test and test). The results of covariance analysis showed that there were significant differences between the mean scores on tests taken from the students in the test and pre-test phases and the subjects in experimental and contol groups (p = 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • PA learning
  • Academic Achievement
  • student
  • Female
  • fifth grade elementary school