نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقای سطح کیفی دانشگاه، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه ازاد واحد رودهن به تعدا 255 نفر در سال 88 ـ 89 می‌شود . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 152 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بود. به منظور گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته تدوین گردید که شامل 27 گویه 5 گزینه‌ای درمقیاس لیکرت است و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند که عواملی مانند تجهیز کلاس‌ها به تکنولوژی نوین، انجام پژوهش، تغییر محتوای آموزشی، تدریس استادان و توسعه حرفه‌ای آنان، همگی به میزان نسبتاً زیادی در افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد مؤثر هستند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از: شیوه تدریس استادان، آموزش و پژوهش، تکنولوژی‌های نوین و توسعه حرفه‌ای استادان. روشن است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست، بلکه باید به سازماندهی آنها با توجه به تشخیص وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting to increase the educational quality of postgraduate Azad University courses Faculty of Educational Sciences (Roodehen branch case study)

نویسنده [English]

  • Hassan Shahraki Pour

چکیده [English]

Considering the importance of education and its decisive role in promoting the University quality level,This study aimed to identify factors affecting to increase the educational quality of postgraduate Azad University courses in Roodehen branch, Faculty of Educational Sciences. This research was a descriptive survey approach. The study population consisted of all graduate students in the Faculty of Educational Sciences, Roudehen branch, Azad University, with the total of 255 students in 2010-2011.The statistical sample was 152 subjects, determined based on the Morgan table. Questionnaire was developed to collect data. The questionnaire included 27 Likert scale was at option 5 Cronbach's alpha reliability coefficient using 0.78, respectively. Questionnaire and research data have been analyzed and described in two descriptions’ levels by the use of central field, criteria, the variety distribution table, and also in analytic statistic variants. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used in SPSS software. Results of analysis of the data showed factors such as equipping the classrooms with modern technology, doing researches, changing the educational content, teaching of the faculty and their professional development. It is obvious that the identification of these factors alone are not enough and should be noted to their organizing due to the diagnosis of their condition in the quality of postgraduate education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • educational Quality
  • Method of teaching
  • Educational content