نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور

2 2کارشناس ارشد ریاضی

3 3کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، مشاور مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان یزد، ایران

4 4کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مددکار اجتماعی مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان یزد، ایران

5 5کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مشاور دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر فراشناخت و رویکردهای آن نسبت به قابلیت‌های حل مسأله ریاضی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در شهر یزد بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه اول مقطع متوسطه شهر یزد را شامل می‌شود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 120 دانش‌آموز در سال اول آموزش متوسطه در دو گروه آزمون (آزمایش) و کنترل انتخاب شدند که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر بودند. گروه آزمایش در دوره آموزش راهبردهای فراشناختی شرکت کرد. برنامه درسی گروه آزمایش شامل آموزش 6 هفته‌ای و هر هفته 4 ساعت روش‌های فراشناختی بود. قبل از شروع این دوره، پیش آزمونی برای کل دانش‌آموزان 120 نفر یک آزمون 14 سؤالی متناسب با اهداف تحصیلی در زمینه ریاضی در سال اول متوسطه و سال‌های پیش از آن (راهنمایی) اجرا شد. به عبارت دیگر، آزمون تشخیصی جهت سنجش پیش نیاز انجام شد که همین آزمون دوباره در مرحله پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t-test نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. به این معنی که میانگین نمره‌های گروهی که در دوره فراشناخت شرکت کرده بودند به طور معناداری بیشتر از میانگین گروه کنترل بود. (P < 0/05). همچنین مقایسه بین دانش‌آموزان دختر و پسر و میانگین نمره‌های آنها نشان داد که آموزش فراشناخت برای هر دو گروه دارای تأثیری یکسانی بوده است و تفاوت معناداری مشاهده نشد . (P>0/05) در مجموع، این مطالعه نشان می‌دهد که آموزش فراشناخت و رویکردهای آن بر قابلیت حل مسأله دانش‌آموزان دارای تأثیر مثبتی است و این فعالیت‌های فراشناختی باعث ترغیب و تشویق دانش‌آموزان به یادگیری ریاضی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Strategies on Solving Mathematical Problems in the High School First Grade Students in Yazd

نویسندگان [English]

  • naser mohamadi 1
  • mohamad hasan bagheri atabak 2
  • ali jafari 3
  • abolfazl azadniya 4
  • somayeh soltani 5

چکیده [English]

The aim of this research was to study the metacognition and its approaches to the ability of solving mathematical problems in the first grade of high school students of Yazd. The statistical population of the study were 120 high school students selected by using random sampling method in the two groups of experimental (case) and controls. Half of them were female and the other half were male. Experimental group attended in the metacognitive strategies training course. The curriculum of the experimental group was consisted of four hours of metacognitive methods training per week for a six-week period. Before starting this period, the pre-test was performed for the total of 120 students. It was a test with 14 questions appropriate for educational goals in the field of math in the first year of high school and the years before that (middle school). In other words, The diagnostic test was performed to assess the prerequisites. The same test was used again in the post-test phase. Results of statistical analysis using t-test showed that there was a statistically significant difference between the pre-test and post-test in both groups. This means that the mean scores of the group who participated in the training course of metacognition were significantly more than the mean of the control group (P < 0.05). The comparison between male and female students and their mean scores indicated that metacognitive training for both groups had a similar effect and no significant differences were observed (P > 0.05). Overall, this study showed that the metacognition training and its approaches had a positive impact on the students’ ability of problem-solving. These metacognitive activities encourage and persuade the students to learn math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Math
  • problem solving
  • high school
  • Students