نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران؛ ابتدای آزاد راه خلیج‌فارس، روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام‌خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، دکتر مهدی سبحانی نژاد، ص پ: 159- 18155 ، کد پستی: 3319118651

چکیده

پژوهش حاضر بدنبال شناسایی راهکارهای عملی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دیداعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 می باشد. روش تحقیق آمیخته ای از روش های توصیفی از نوع تحلیل اسنادی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 می باشند. تعدادکل افراد 134 نفر از دانشگاه های؛ الزهرا، بهشتی، تهران، تربیت معلم، تربیت مدرس، علامه طباطبایی می باشند. با استفاده از جدول کرجسی ومورگان 101 نفراز اعضای هیات علمی به عنوان نمونه آماری تعیین شده است، نمونه های پژوهش با روش طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. در تحلیل داده ها ی حاصل از ابزار پژوهش طی برنامه spss از انواع آزمون های آماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار و انواع جداول جهت تبیین توصیفی داده های حاصل از جامعه پژوهش) و استنباطی(در تحلیل استنباطی داده های پژوهش با عنایت به مقیاس داده ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده است. آزمون «t تی تک متغیره» و آزمون «T تی دو گروه مستقل»، و آزمون «F تحلیل واریانس یک راهه» و آزمون های تعقیبی مربوطه در تحلیل استنباطی) استفاده شده است. اعتبار ابزار پژوهش از دید متخصصان مورد تایید است و پایایی ابزار نیز باآزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تعیین گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ازدیدگاه اعضای هیات علمی راهکارهای عملی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی به ترتیب اهمیت عبارتند از: وجود فرهنگ برنامه ریزی درسی استاد محور، وجود توانمندی تخصصی برنامه ریزی درسی اعضای هیات علمی، وجود انگیزش شخصی اساتید، وجود ساز و کار تامین مالی و اعتباری متناسب دانشگاهی، وجود ساختار تشکیلاتی متناسب دانشگاهی، وجود نظام آموزش و هدایت و حمایت تخصصی دانشگاهی، وجود ساز و کار قانونی متناسب دانشگاهی و وجود باور باطنی اعضای هیات علمی به اهمیت برنامه ریزی درسی استاد محور می باشند. در هر یک از راهکارهای فوق (سوال های اصلی پژوهش) بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معنادار ی طی تحلیل های استنباطی حاصل شده که در ادامه مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of the practical strategies for the implementation of the approved system of the decentralized university curriculum

نویسندگان [English]

  • Mehdi sSobhaninejad
  • najebeh shahhosseini

چکیده [English]

The present study was attempted to find out about practical strategies for carrying out the approved decentralized system of curriculum planning for the universities from the viewpoints of the faculty members of the field of educational science at those universities in Tehran, which have a faculty member’s promotion verification board in 2010. The used research method was a combination of descriptive methods inclusive of document analysis and survey. The statistical samples of 101 faculty members were selected randomly by using the Morgan table out of a total population of 134 faculty members from the universities of Al-Zahra, Shahid Beheshti, Tehran, Teachers Education, Tarbiat Modarres and Allameh Tabatabaei. The data collection tool was a researcher developed questionnaire and in analyzing the obtained data, by using the SPSS software, various tests were used such as descriptive statistics tests (mean, standard deviation and different kinds of tables), Inferential statistics (univariate t- test for two independent groups, ANOVA F-test and the corresponding post-hoc tests). The validity of the research tool was confirmed by specialists and the reliability was found with Cronbach’s alpha coefficient of 91%. The research indicated that the practical strategies for carrying out the approved decentralized system of curriculum planning for the universities were the existence of the culture of teacher- centered curriculum planning, specialized and expertise curriculum planning in the faculty members, personal motivation in professors, establishing suitable financial and credit support mechanisms at universities, creating appropriate organizational structure, educational system of professional guidance and support at universities, appropriate legal mechanisms and the existence of a real belief in the importance of teacher-centered curriculum planning on the side of the faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum development
  • Approved system
  • Decentralization
  • Faculty Members