نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش آموزش از دور بر توسعه منابع انسانی دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور است. این تحقیق از نوع همبستگی است و به صورت توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 1082نفر از دانشجویان دکتری پیام نور بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول کوکرال 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز، پرسشنامه بود که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش از دور 927/. و برای پرسشنامه توسعه منابع انسانی901/. به دست آمد. نتیجه تحقیق نشان داد که بین مؤلفه‌های آموزش از دور و توسعه منابع انسانی در سطح الفای 01/. ضریب همبستگی 841 r=./ به دست آمد که حاکی از رابطه مثبت ومعنادار میان آنهاست. نتیجه نهایی لیزرل نیز نمایان ساخت که آموزش از دور بر توسعه دانش، نگرش،مهارت و رفتار دانشجویان به عنوان مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور تأثیرگذار است. زیرا نسبت خی دو به درجه آزادی 23/1 کوچک‌تر از 3، میزان RMSEA 0033/.کوچک‌تر از سطح استاندارد 01/.، میزانP- value 321/. بزرگ‌تر از سطح استاندارد 05/.، میزان GFI 97/. و AGFI 93/. بزرگ‌تر از 90/. به دست آمد که نشان از برازش خوب مدل و بیان کننده رابطه علی بین آموزش از دور و توسعه منابع انسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the role of distance education on human resource development in the students of Payam Noor University (Iran)

نویسندگان [English]

  • hossein najafi
  • mehran farajolahi
  • reza norozzadeh
  • mohamad reza sarmadi

چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigate the role of distance education on human resources development in the doctoral students of Payam Noor University (PNU). The method of the research was descriptive-survey. The statistical population was consisted of 1082 doctoral students of PNU who 132 students were selected as samples by using the random sampling method and Cochran’s formula. The required data were collected by using a questionnaire with a Cronbach’s alpha of 0.927 for the component of distance education and 0.901 for the component of human resources development. The results showed that there was a significant positive relationship between distance education and human resources development at α=0.01 (r = 0.841). The result of LISREL analysis showed that distance education affected students’ knowledge, attitude, skill and behavior as the components of human resources development. Chi-square to df ratio (1.23) was less than three. The value of RMSEA (0.0033) was less than the threshold (α=0.01). P-value (0.321) was greater than the threshold (α=0.05) and the values of GFI (0.92) and AGFI (0.96) were greater than the threshold (0.90). All of them suggested the goodness of fit of the model and further indicated the causal relationship between the distance education and human resources development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • human resources development
  • PNU