نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

انار بلوار خلیج فارس- دانشگاه ازاد اسلامی انار

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر محیط سواد خانه، نگرش مثبت والدین به خواندن و تعاملات خواندن کودک در محیط خانه و مدرسه بر نگرش مثبت کودک به خواندن دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفت. بدین منظور، روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت و دادهای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ابعاد خواندن چیو و کوُ (2005) از 352 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم شهرستان رفسنجان، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم رفتار هدفمند خواندن والدین و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی والدین بر نگرش مثبت والدین به خواندن مثبت و معنادار بود. اثر نگرش مثبت والدین به خواندن بر نگرش مثبت کودک به خواندن و تعاملات خواندن در محیط خانه معنادار اما بر تعاملات خواندن در محیط مدرسه معنادار نبود. همچنین نتایج بیان کرد که تعاملات خواندن در محیط خانه و مدرسه اثر معناداری بر ایجاد نگرش مثبت خواندن در کودکان داشت و اثر تعاملات خواندن در محیط خانه قوی‌تر بود. نتایج دیگری نشان داد که نگرش مثبت مادر به خواندن، نقش مهمتری در افزایش تعاملات خواندن و ایجاد نگرش مثبت به خواندن در کودکان در محیط خانه، نسبت به نگرش پدر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivational-Social Factors of Reading at Home and School on Reading Attitude of Fourth and Fifth Grades of Elementary School’s Students

نویسندگان [English]

  • mohammad ahmadi dehghotbaddini
  • hassan ahhadi

چکیده [English]

This research has been done with the purpose of studying the effect of home literacy environment, parents positive reading attitude and children’s reading interactions at home and school environment on children’s positive reading attitude of fourth and fifth grades of elementary school’s students. To perform this correlational research, the methods and the required data by using the Chiu and Ko reading dimension questionnaire (2005) were applied from a sample of n=352 students in the fourth and fifth grades of Rafsanjan township through random clustered sampling. The data were analyzed using path analysis method. Results revealed that the direct effect of purposeful reading behavior of parents and family socioeconomic status on parents positive reading attitude was positive and significant. The effect of parent positive reading attitude on children’s positive reading attitude and children’s reading interactions at home environment was positive and significant but on reading interactions in school was not significant. Results also revealed that the reading interactions at home and school environment had a significant effect on creation of children’s positive reading attitude, and the effect of reading interactions at home environment was stronger too. Other results revealed that mother’s positive reading attitude played a more important role in increasing of reading interactions and creation of children’s positive reading attitude at home environment with regard to the father’s attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents and children positive reading attitudes
  • Home literacy environment
  • Reading interactions at home and in school environment