نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه شیوه‌های یادگیری کلب، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل 3145 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که از میان آنها 320 نفر از رشته‌های مختلف (196 دختر و 124 پسر) با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و سیاهه سبک‌های یادگیری کلب بود. برای سنجش عملکرد تحصیلی میانگین نمرات دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه (شیوه‌ی گام به گام) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین شیوه‌های یادگیری و صفات شخصیتی دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنها رابطه معنادار وجود دارد و هر یک از شیوه‌های یادگیری دانشجویان با برخی از صفات شخصیتی آنها رابطه دارد .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نمایان ساخت که صفات شخصیتی روان نژندی و وظیفه شناسی، و شیوه‌های یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال با عملکرد تحصیلی دارای رابطه چند گانه معنادار هستند و این متغیرها بهترین متغیرهای پیش بین برای عملکرد تحصیلی دانشجویان بودند که در مجموع توانستند 28 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کنند. در این مقاله ضمن ارائه نتایج، پیرامون کاربردها و محدودیت‌های آن نیز گفتگو شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Kolb learning styles with personality traits and academic performance of university students

نویسندگان [English]

  • hosein eskandary
  • mashood asrafabady
  • hamidreza arab
  • mohamad naghavy

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between Kolb’s learning styles, personality traits and academic performance among the university students. Method of research was correlation and the research population was consisted of 3145 students of Kermanshah Razi University. There were 320 students among them from different majors (196 female students and 124 male students) who were selected by using Krejcie and Morgan sample size table and by cluster random sampling method. Assessment tools were consisted of short form of NEO Personality Inventory and Kolb's learning styles inventory. Students' mean scores were used to measure academic performance. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and stepwise regression analysis. The results showed that there were significant relationships between learning styles and personality traits of the students with academic performance and each of the learning styles of students with certain personality traits were associated (p < 0.01 and p < 0.05). Stepwise regression analysis showed that there were significant multiple correlation between personality traits of neuroticism and conscientiousness, and learning styles of abstract conceptualization and active experimentation with academic performance (p < 0.01) and the most predictive variables for academic performance of students who were able to explain 28% of the variance in academic performance. These results would be discussed in more details in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kolb's learning styles
  • Kolb's learning styles
  • Kolb's learning styles
  • Personality traits
  • Academic Performance
  • Students