نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی استادان به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری با روش توصیفی پیمایشی (زمینه یابی) در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری از 140 نفر از اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران تشکیل شده است که از این جامعه تعداد 103 نفر با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین روایی از قضاوت استادان این رشته استفاده شد و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل80/0 حاصل گشت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌هایT ، واریانس یک طرفه) انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان استفاده از محیط‌های آموزش الکترونیکی توسط اساتید و میزان دانش آنها برای کار با این محیط‌ها و میزان دسترسی‌شان به این محیط متوسط، میزان مهارت آنان برای کار با این محیط پایین و میزان اعتقاد و نگرش‌شان به اثربخشی برد آموزش الکترونیکی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری بالاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Payam Noor University professors’ readiness to use E-learning

نویسنده [English]

  • Mojtaba Rezaei Rad

چکیده [English]

This research was carried out in 2011 to evaluate the amount of professors’ readiness to use E-learning in training – learning process according to descriptive survey method (field study). The statistical population was consisted of 140 faculty member of Payam Noor University of Mazandaran. Among them, 103 persons were selected randomly as samples according to Krejcie -Morgan table. For data collection, the researcher-made questionnaire was used. For data validity, the professors΄ judgment in this field was considered and the questionnaire reliability was 0.80, calculated according to Cronbach’s alpha. Data analysis was performed by using the means of descriptive and inferential statistics (t-test, one way variance). The results of this study showed that the rate of using E-learning environments by professors, their knowledge to work in these environments and their accessibility to these environments were at intermediate level, their skill rate to work in these environments were low and their attitude and belief to E-learning effectiveness in training and learning process were high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Training and learning process
  • Computer based training
  • Educational Technology