نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی برنامه درسی دوره پیش دبستانی تحت نظر وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و مربیان شهر اصفهان در سال تحصیلی 89 ـ 88 انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، کلیه مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی شهر اصفهان که به تعداد 37 نفر مدیر و 506 نفر مربی بودند را شامل می‌شد، از این تعداد با روش نمونه گیری خوشه‌ای 140 نفر مربی و با استفاده از سرشماری 37 نفر مدیر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 6 سؤال اصلی و 36 گویه بر اساس طیف لیکرت بود. پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برآورد گردید. روایی پرسشنامه محتوایی بود که توسط چند تن از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار 16spss در دو سطح آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی ( tتک متغیره، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نیاز برنامه درسی دوره پیش دبستانی به ترتیب اولویت، بهداشت و ایمنی با میانگین 59/4 ، مهارت‌های زبانی با میانگین 55/4، فرهنگ شهروندی با میانگین 42/4، هنر و خلاقیت با میانگین 09/4، تربیت بدنی و جسمی با میانگین 06/4 و آموزش دینی و مذهبی با میانگین 87/3، بیش از سطح متوسط بودند. آزمون فریدمن در سطح 05/0p> معنا دار وt مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگتر بود. لذا میزان نیاز به برنامه درسی از دید مدیران و مربیان بیش از سطح متوسط بود..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preschool curriculum assessment under the supervision of education organization from the viewpoints of principals and educators of Isfahan

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of Preschool curriculum assessment under the supervision of education organization from the viewpoints of principals and educators of Isfahan in the academic year of 2009. The research method was descriptive-survey and the statistical population was consisted of all principals (40) and educators (506) of Isfahan preschools. 140 educators and 37 principals were selected through cluster sampling and census method, respectively. A researcher-made questionnaire with 6 basic questions and 36 speeches based on Likert scale was used for data collection. The questionnaire reliability coefficient was 0.92 based on Cronbach’s alpha coefficient. The data were analyzed at two levels of descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (t-univariate test, Friedman test and ANOVA). The results showed the curriculum needs for health and safety (mean = 4.59), language skills (mean = 4.55), citizenship culture (mean = 4.42), art and creativity (mean = 4.09), physical education (mean = 4.06) and religious education (mean = 3.87) were above the average. Therefore, the requirement to curriculum was more than average level by the point of view of the principals and educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preschool
  • Assessment (art and creativity
  • Language Skills
  • citizenship culture)
  • Curriculum