نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 2گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ارتباط کارآمد ادراک شده توسط دانش‌آموزان مدارس هوشمند در برخورد با معلمان است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را معلمان مدارس هوشمند نواحی نوزده‌گانه شهر تهران در سال تحصیلی 90 ـ 1389 تشکیل می‌دهد. با عنایت به این که میزان و چگونگی تأثیر هریک از این عوامل با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عوامل صورت می‌گیرد، روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورداستفاده در این پژوهش 3 پرسشنامه شامل پرسشنامه محقق ساخته مهارت‌های پنجگانه ارتباطی برابر با ( 92/0 (α - تأثیرپذیری دانش‌آموزان از معلمان (89/-0 (αو پرسشنامه محقق ساخته ارتباط کارآمد ادراک شده در مدارس هوشمند ( 86/0 (α- است. برای تأمین روایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان و استادان استفاده به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده است که اثر مستقیم تأثیر‌پذیری دانش‌آموزان از معلم بر توسعه ارتباط کارآمد ادراک شده توسط دانش‌آموزان (33/0) معنادار بوده است. اثر مستقیم ارتباط همدلی‌گرای ادراک شده (36/0) و اثر غیر مستقیم آن (12/0)، معنادار بوده است. اثر مستقیم ارتباط گشوده‌گرای ادراک شده (27/0) و اثر غیر مستقیم آن (16/0)، معنادار بوده است. اثر مستقیم ارتباط حمایت‌گرای ادراک شده (28/0) و اثر غیر مستقیم آن (07/0) معنادار بوده است. اثر مستقیم ارتباط مثبت‌گرای ادراک شده (56/0) و اثر غیر مسقیم آن (10/0) معنادار بوده است. اثر مستقیم ارتباط ‌عادلانه‌گرای ادراک شده (31/0) و اثر غیر مستقیم آن از طریق تأثیرپذیری دانش‌آموزان از معلم برابر (07/0)، معنادار بوده است. بر اساس یافته‌های به دست آمده از پژوهش، 325/224= Chi-Square،95/0=GFI، 85/0=AGFI ، 00576/0=P-Value ،381/0= RMSEA است. بنابراین، برازش مدل مورد مطالعه در حد قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Model for Examining the Factors influencing the Perceived Efficiency Relationship between Student- Teacher in Smart Schools

چکیده [English]

This study investigated factors influencing the development of perceived Efficiency Relationship between student and teacher in Smart Schools. All smart school teachers in Tehran in 1388-1390 were considered as study population. The Methodology of this research is correlation, kind of descriptive studies. Three researchers made Questionnaires (such as factors influencing perceived Efficiency Relationship between Student- Teacher (α=0/92), Motivation of the learning by student (α=0/89), and Efficiency Relationship (α=0/86)) have been used. The results show that the direct effect of Variables such as motivation of learning by students (0/33), empathy in relationship (0/36), and indirect effect (0/12), the direct effect of open in relationship (0/27), and indirect effect (0/16), the direct effect of supportive relationship (0/28), and indirect effect (0/07), the direct effect of positive relationship (0/56), and indirect effect (0/07) are significance. Based on the finding of this study: Chi-Square=224/325, df=3, GFI=0/95, AGFI=0/85, RMSEA=0/381. Therefore, the acceptable level of the model is appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation of the learning by student
  • Efficiency Relationship
  • empathy in relationship
  • supportive relationship
  • positive relationship