نویسندگان

1 دانشیار، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 2عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 3دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 4کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

5 5دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و الویتبندی رشته‌های هنر، حقوق، اقتصاد و مدیریت در دانشگاه آزاد نجف آباد انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی، پیمایشی بود که در دو مرحله انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از استادان علوم انسانی و 217 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی در دسترس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سال تحصیلی 89 ـ 90 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در مرحله اول مطالعه، پس از مطالعات مروری و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، رشته‌ها و ملاک‌ها مشخص شد و 10 رشته، بین رشته‌ها در حوزه مورد مطالعه در الویت قرار گرفت که در مرحله دوم بررسی روی الویت‌های مشخص شده انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته الویت بندی رشته‌های میان رشته‌ای بود که روایی پرسشنامه توسط کارشناسان تأیید شد و پایایی آن در 89% محاسبه گردید. اطلاعات در نرم افزار 15spss با استفاده از آزمون‌های لوین و T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای از لحاظ هزینه ـ فایده توجیه اقتصادی دارد و در حال حاضر امکان ایجاد سه رشته بین رشته‌ای اقتصاد نفت وگاز، هنر تطبیقی و مدیریت دانش از لحاظ منابع اطلاعاتی، امکانات فضای آموزشی ـ فرهنگی و مدیریتی بیش از سایر رشته‌ها است و رشته‌های بین رشته‌ای دیگر در الویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility and priority of interdisciplinary fields from the view of higher education teachers and students of Najafabadazad Azad University

چکیده [English]

The purposeThe purpose of this research was the feasibility and priority of interdisciplinary fields (art, rights, economy & management) from the view of higher education teachers and students of Najafabad University. The statistical population of this study was teachers and available students in higher education of Najafabad University in 1389-90. The research method was descriptive approach that performed in two stages. The sample of research has been selected from 105 of teachers and students through random method. The research tool was a researcher made questionnaire. Findings showed that there were priority of 3 inter disciplinary fields such as gas and oil economy, comparative art and knowledge management had more information resources , Educational, culture and management spaces than others inter disciplinary fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter discipline
  • Integrated &؛ University