نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

برنامه درسی پنهان محصول نگاه همه جانبه به تجربه یادگیرندگان است که در قلمرو آموزش عالی نیز به طور ویژه‌ای مورد توجه بوده است. در این میان، در پایان‌نامه به عنوان درسی که محتوای آن بر اساس مسأله پژوهشی به وجود می‌آید و به طور انفرادی بین استاد و دانشجو تعریف می‌شود، نوعی برنامه درسی روییدنی توسط دانشجو تجربه می‌گردد که همان برنامه درسی پنهان است. در پژوهش حاضر مؤلفه‌ها و ارتباطات میان آنها در برنامه درسی پنهان ناشی از این تعامل مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری بوده و مورد مطالعاتی پژوهش، رشته علوم تربیتی یکی از دانشگاه‌های تهران است. به این منظور، نمونه‌ای هدفمند از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد (8 نفر) رشته علوم تربیتی انتخاب شد و در طول مدت تجربه این برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده به روش استراس و کوربین کدگذاری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، با تقسیم فرآیند انجام پایان‌نامه به سه مرحله‌ انتخاب استاد راهنما، شروع تعامل و استمرار تعامل نشانگرهایی برای هر مرحله شناسایی و بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان انتظار تجربه یک فرایند هدایت‌گری از سوی استاد راهنما دارند و تصور اولیه آنها از فرآیند راهنمایی مغایر با چیزی است که برای آنها شکل می‌گیرد، لذا برای جبران تفاوت موجود در موقعیت مورد انتظار و آنچه در عمل تجربه می‌شود، معمولاً «استاد راهنمای پنهان» را برای پرکردن خلأ بین موقعیت مورد انتظار و موجود بر می‌گزینند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hidden supervisor: the emergent curriculum of advising graduate students thesis (case study: training science course)

چکیده [English]

Hidden curriculum is one of the most significant subjects of curriculum studies that are undoubtedly important in higher education. Graduate students thesis usually associated by the relationship between supervisors and students which would be differed in situations and forms an emergent curriculum as well as hidden curriculum. This study has explored the hidden curriculum of their relationship. Thus it has been done through a qualitative approach to find out the experience of students during these processes. To this aim, it focused on the experience of 8 students who studied training sciences. Data were gathered through some semi-structural and informal interviews with students and were analyzed through Strauss and Corbin methods. Data analysis revealed that students expect a mentoring role from their supervisor however this expectation has not been occurred. So, to compensate for the difference in the positions expected and what is experienced in practice, usually ‘hidden supervisor’ has been selected for having a beneficial process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervisor
  • hidden curriculum
  • M.A thesis