نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

2 2استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و روش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی صورت پذیرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر ویسیان را در سال تحصیلی 90 ـ 89 در بد داشت و حجم نمونه تحقیق 40 نفر بود که 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر با روش نمونه برداری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش تدریس به روش سکوسازی انجام گرفت و در گروه کنترل از روش تدریس سنتی استفاده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه انگیزش تحصیلی ورلند (1985) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه از جهت متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0(P < بدین صورت که گروه آزمایش در متغیر انگیزش تحصیلی نسبت به گروه کنترل (05/0(P < از روش تدریس سکوسازی تأثیر بیشتری پذیرفته است. بنابراین معلمان باید روش تدریس سکوسازی را برای بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان در کلاس مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the impact of scaffolding teaching method and traditional teaching method on academic motivation of high school second grade students in English lesson

نویسندگان [English]

  • karim jozayi 1
  • Esmail sadipoor 2

چکیده [English]

This quasi-experimental study with pre test-post test and control group investigated a comparison about the impact of the scaffolding teaching method and the traditional teaching method on academic motivation of high school second grade students in English lesson in Veisian in Lorestan province. The study population was high school second grade male students of Veisian in 2010-2011. The sample size was 40 students, in which 20 were in the experimental group and 20 were in control group who were selected by multistage cluster sampling. In the experimental group the scaffolding teaching and in control group traditional teaching methods were used. The research tool was Verland Academic Motivation Inventory (1985).For data analysis both descriptive and inferential statistics (ANOVA) were used. The results showed a significant differences among the academic motivation of the two groups (P < 0/05) and experimental group was affected more by scaffolding teaching method in comparison with control group (P < 0/05). So teachers need to use the scaffolding teaching method in class to increase the student’s academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic motivation
  • scaffolding teaching method
  • traditional teaching method