نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 2استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 3استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

چکیده

فلسفه و دیدگاه معلمان ریاضی نسبت به ماهیت ریاضی نقش اساسی در تعیین تلقی آنها از فرایند یاددهی ـ یادگیری درس ریاضی دارد که این امر به نوبه خود بر کیفیت آموزشی تأثیر مستقیم می‌گذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و شناسایی باورهای مرکزی معلمان ریاضی ساخت ‌و ‌‌سازگرا است. در این مطالعه، باورهای 5 معلم ریاضی متوسطه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نیز میزان سازگاری محیط کلاس‌درس‌های این معلمان با اصول ساخت ‌و ‌سازگرایی سنجیده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه پیمایش باورها، پرسشنامه پیمایش ساخت و ‌سازگرایی محیط کلاس‌ درس، مصاحبه نیمه‌ساختاری و مشاهده کلاس درس است. داده‌ها به روش تحلیل محتوا تلخیص و ساختاربندی شد. یافته‌های حاصل از داده‌های مربوط به 5 معلم نشان داد که محیط کلاس درس 2 نفر از آنها بیشترین سازگاری را با اصول ساخت و سازگرایی دارد. بررسی باورهای این 2 معلم منجر به شناسایی 6 باور مرکزی شد که با اصول ساخت و سازگرایی مطابق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the relationship between beliefs and components of constructivism in mathematics classroom environment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadpour Mobarakeh 1
  • Mohammad Reza Fadaee 2
  • Abolfazl Rafeipour 3

چکیده [English]

Mathematics teachers' philosophy and view about the nature of mathematics play a vital role in their schema of the teaching and learning process and this influence on quality of instructional directly. The aim of this research is to describe and identify the major beliefs of constructivist mathematics teachers. The beliefs of 5 secondary mathematics teachers were investigated carefully, and also evaluated the extent of consistency of their classroom environments with principles of constructivism in the study. The instruments of data collecting were beliefs survey questionnaires, survey questionnaire of construction oriented classroom environment, semi-structured interviews and classroom observation. Data were summarized and structured by content analysis method. The results of data relating to 5 teachers showed that 2 of them had the most consistent between classroom environments and constructivism principles. Investigating these 2 teachers' beliefs led to identification of 6 core beliefs that are consistent with constructivism principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers' beliefs
  • teachers' beliefs
  • teachers' beliefs
  • Practice
  • Constructivism
  • classroom environment
  • secondary mathematics teachers