نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی استادیار واحد ساری

2 دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران دانشیار واحد ساری

3 دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان راهبرد‌های یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش شامل 4895 نفر ازدانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان ناحیه یک شهر ساری سال تحصیلی 90 ـ 89 می‌شود که تعداد 324 نفر از آنان با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان با آلفای 5% به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به تفکیک جنسیت انتخاب شده، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این تعداد 151 نفر پسر و 173نفر دختر بودند. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها برای سنجش خود تنظیمی دانش‌آموزان، پرسشنامه خود تنظیمی ام اس ال کیو. پینتریچ ودی‏گروت بود. زیمر من و مارتینز پونز (، (Zimmerman andpons, 1986) ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 برآورد کردند. جهت سنجش انگیزش پیشرفت، پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس 1970)،Hermanc) را 73/0 تخمین زدند. با استفاده از روش آماری ضرایب همبستگی ،آزمون‌ T گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) و رگرسیون چند متغیری دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده پژوهش نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد . همچنین میان جنسیت وراهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان تفاوت معنادار وجود داشت و بین جنسیت و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان تفاوت معنادار وجود نداشت. تحلیل رگرسون چندگانه بیان کرد که از میان خرده مقیاس‌های راهبردهای یادگیری خود تنظیم، تنها راهبردهای مدیریت منابع می‌تواند پیش بینی کننده مطلوبی از انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان به عمل آورد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between self-regulated learning strategies and achievement motivation of high school students

نویسندگان [English]

  • kheironnesa shirdel 1
  • Bahram Mirzaian 2
  • Ramzan hasanzadeh 3

چکیده [English]

The present research surveyed the relationship between self-regulated learning strategies and achievement motivation of Sari high school students. The research method which has been used is of correlation studies in nature. The statistical population was consisting of 4895 sari high school students who were busy studying during the second of 2009-2010. The statistical sample consisted of 324 students including 151 boys and 171 girls, who were selected randomly through stratified sampling method among high school students. The research instrument was consisting of 31 questions of katrin–s-chenutized questionnaire of Zimmerman and pons (1986) strategies self-regulated learning (MLSQ) with a reliability of (a=%89) and 29 questions achievement motivation (MAI) hermens (1970) with a reliability of (a=%73). Data were analyzed by Using statistical methods, correlation coefficients, independent T groups analysis of variance (MANOVA) and multiple regression analysis. The findings from this research showed that there is a significant difference between self-regulation learning strategies and achievement motivation in students. Also, Results showed that there is a significant difference between sexuality and self-regulation learning strategies in the students, but there is not any significant difference between sexuality and achievement motivation in the students. Multiple regression analysis states that from the subscales of self-regulated learning strategies only resource management strategies can be a good predictor of student achievement motivation to practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulated learning strategies
  • achievement motivation
  • self - regulation