نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان هوش هیجانی معلمان با تفکر خلاق دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی 91 ـ 1390 صورت پذیرفته است. روش پژوهش پیمایش از نوع همبستگی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی شوت و تفکر خلاق پیتر هانی جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، کلیه دانش‌آموزان و معلمان سال اول متوسطه ناحیه یک شهرتبریز را در بر می‌گیرد که تعداد دانش‌آموزان 2626 نفر و تعداد معلمان 360 نفر است که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های تحقیق پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه هوش هیجانی 80/0 و پرسشنامه تفکر خلاق 85/0 با استفاده ازآزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده است و برای اطمینان از اعتبار آزمون اعتبار صوری و محتوایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون ضربب همبستگی پیرسون، بین هوش هیجانی معلمان و مؤلفه‌های آن با پرورش تفکر خلاق دانش‌آموزان رابطه مستقیم و قوی معناداری وجود دارد. همچنین طبق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام در مجموع به ترتیب اولویت مؤلفه تنظیم در گام اول و ارزیابی و ابراز هیجان معلمان در شکل رگرسیونی باقی ماندند و در مجموع به میزان 81 درصد تفکر خلاق دانش‌آموزان را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence of teachers and high school students creative thinking

چکیده [English]

The present study aims to investigate the relationship between teachers' emotional intelligence and the students' creative thinking in the first grade female high-school students in Tabriz in 2011-2012. The method of this study was survey correlation. The research tool was a standardized emotional intelligence of Shoot and Peter Hani's creative thinking questionnaire. The participants were 2626 students and 360 teachers in first grade female high school in district one of Tabriz. Among theses, 360 of them have been chosen through Cochran formula and stratified random method in order to fill out the questionnaires. The reliability of the emotional intelligence questionnaire was calculated 0.80 and the reliability of the creative thinking questionnaire was 0.85 through Cronbach's Alpha technique. The questionnaire validity was estimated by face and content validity. The results of the present study revealed that based on Pearson correlation there is a significant, strong and direct relationship between teachers' emotional intelligence and its components and the students' creative thinking. Also, according to multiple regression of step by step method, on the whole first regulation and management component of excitement and then assessment and expression of excitement stayed in the regression form and generally 81% of students' creative thinking can be anticipated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • creative thinking
  • management of excitement
  • expression of excitement