نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 2استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر «شناسایی مشکلات فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی از نظرکارشناسان و مدیران برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش» بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی نظری و فنی حرفه‌ای (90 نفر) و مدیران دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی (27نفر) بود. به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه‌گیری انجام نشد وکل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ساختار یافته بود. پرسشنامه شامل بررسی نظرات کارشناسان در مورد مشکلات فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی و راهکارهای رفع این مشکلات می‌شد. مصاحبه ساختار یافته جهت سنجش نظر مدیران به کار گرفته شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از استادان برنامه ریزی درسی و 5 نفر ازکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی مورد تأیید قرار گرفت. برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 88/0 = a به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش، آمار توصیفی، و آزمونT مستقل برای مقایسه میانگین کسب شده توسط کارشناسان نظری و فنی ـ حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. مدیران و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی مهمترین مشکلات و موانع فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی را عدم انجام نیازسنجی، نداشتن مدارس تجربی، طولانی بودن فرایند ارزشیابی، عدم وجود استانداردهای ارزشیابی، عدم حضور متخصصان ارزشیابی و برنامه ریزی در ترکیب شورای برنامه ریزی، تأثیر کنکور سراسری بر اجرای آزمایشی برنامه‌های دوره متوسطه، ناهماهنگی میان نتایج ارزشیابی پایانی و تغییر برنامه‌ها و به کار نگرفتن نتایج ارزشیابی‌های انجام شده توسط افراد خارج از دفتر تألیف می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying problems and offering solutions a curriculum to meet the Curriculum evaluation process

نویسندگان [English]

  • faeze heidari 1
  • gholamali ahmdi 2

چکیده [English]

The aim of this study is to identifying the problems of evaluation process of curriculum from curriculum specialists and directors views in the Ministry of Education. The study population included all experts Planning Office, and pirated textbooks in both theoretical and vocational branches (90) and managers of different groups and the Planning Office of pirated textbooks (27). Due to the limited statistical population, sampling did not occur and the entire community and census statistical methods were used. The research instruments included structured questionnaires and structured interviews. The questionnaire consisted of experts’ views about the problems of curriculum evaluation process and the solutions to address these problems. Structured interviews were employed to measure managers’ views. Face and content validity of the questionnaires have been confirmed by seven Professors of Curriculum Planning and five experts from the Office of Planning and writing textbooks. Cronbach's alpha reliability of the questionnaire was calculate with α= 0.88. For the analysis of the research questions, descriptive statistics and independent t-test were used for the comparison of experts’ means. Leaders and experts from the Office of Planning and writing textbooks have been mentioned lack of experimental schools, being a long process, Rating, Rating lack of standards, absence of specialists in planning and Ratings Planning Council composition, geographical extent, the impact on the entrance examination test run secondary school programs, lack of coordination and change the final result Rating Programs and failure to work Rating results done by people they know outside the office writings the most important problems and barriers in curriculum evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Experts curriculum planning
  • Department of Curriculum
  • Management