نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شیوه‌های بهینه در مشارکت اثر بخش اولیا و مردم در مدارس منطقه 15شهر تهران ودر سال تحصیلی 91 ـ 90 با روش پیمایشی صورت گرفته است. حجم جامعه آماری این تحقیق همه مدیران مدارس ابتدایی به تعداد 95 مدیر و اولیای دانش‌آموزان به تعداد 41632 نفر و حجم نمونه آماری به کمک جدول تعیین حجم مورگان به ترتیب 95 نفر مدیر، 381 نفر اولیا است که با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌ است. پژوهشگر در این پژوهش در پی آن است که تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ، فناوری اطلاعات، بعد مالی، آموزش و ارتباطات را بر جذب مشارکت اولیا بررسی نماید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که با 5 حیطه و 23 گویه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تهیه شد و ضریب اعتبار بر اساس آلفای کرانباخ معادل 82 /0 به دست آمد. داده‌های حاصل، به وسیله آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، جدول و نمودار) و آمار استنباطی T) تک نمونه‌ای) محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران و اولیا رابطه معناداری بین مشارکت با فرهنگ، فناوری اطلاعات، ابعاد مالی، آموزش و ارتباطات کادر اجرایی با اولیا وجود دارد. همچنین رابطه مشارکت با متغیر فرهنگ با میانگین 9/22 بالاترین و میانگین متغیر فناوری اطلاعات با میانگین 6/11 کمترین مقدار را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the optimal strategies for effective participation of the parents and the public in schools

چکیده [English]

This research through employing survey method investigates optimum methods in effective engagement of parents and the public in schools within 15 zone of Tehran Municipality in 2011-2012. Statistical population in this research includes all principals of the elementary schools within this zone (95) and 381 parent selected by using cluster random sampling method. In this research, the researcher seeks to find out about the impact of the constituents culture, information technology, financial dimensions, education and communication on attraction of parent’s engagement. Data collection tool is a researcher-made questionnaire containing 23 closed questions in a five scales and also the answers to the questions are designed in Likert Scale. The questionnaire’s validity was examined using the views of scholars and experts, while its reliability was 0.82 according to the Cronbakh alpha. For calculation and analysis of the obtained data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, table and diagram) and inferential statistics (single-sample T test) were employed. The obtained results indicate a significant relationship between culture, IT, financial dimensions, education and communication of the executive staffs and parents. In addition, the relationship of engagement with culture and IT with a mean of 22.9 and 11.6 respectively has been found the strongest and weakest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective engagement
  • optimum methods in engagement
  • Parents
  • culture
  • IT
  • financial dimensions
  • education and communication of executive staff
  • Elementary schools