نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، ارزیابی اثربخشی بیرونی شایستگی‌های محوری برنامه درسی کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بر مبنای مدل چشم شایستگی بود. جامعه آماری آن شامل همه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در گروه‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی، منابع طبیعی و علوم پایه و حقوق و الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می‌شود که از سال 1385 تا کنون فارغ التحصیل شده‌اند، اطلاعات آنها در کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه به ثبت رسیده است و هم اکنون نیز شاغل هستند (234 نفر). به کمک روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 159 نفر انتخاب شدند. با استفاده از ابعاد سه گانه مدل چشم شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (2008) پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان کلیه افراد جامعه توزیع شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار استنباطی، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 1 ـ شایستگی‌های فنی، رفتاری و زمینه‌ای دانش آموختگان گروه‌های مختلف تحصیلی پایین‌تر از حد مطلوب بود. 2 ـ در همه گروه‌ها، اثربخشی بیرونی برنامه درسی بر اساس شایستگی‌های فنی در دانش آموختگان مرد بالاتر از دانش آموختگان زن بود. 3 ـ در همه گروه‌ها، اثربخشی بیرونی برنامه درسی بر اساس شایستگی‌های رفتاری و زمینه‌ای در دانش آموختگان زن بالاتر از دانش آموختگان مرد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of External Effectiveness of the Undergraduate Curriculum in Bandar Abbas Azad Islamic University - Based on the Eye Competency Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Reza Naseri Jahromi 2
  • Hadi Rahmani 3

چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the external effectiveness of the curriculum of undergraduate courses in Bandar Abbas branch of Islamic Azad University on the competencies of the graduates. The statistical population for this study was included all of the undergraduate alumni from human sciences group, engineering, natural resources, science, law and theology courses who have already graduated in 2006. Their data was recorded at the Alumni Association of the University and all of them are already employed. 159 subjects were selected by using the available sampling method. The model of the three dimensional eye of competence (International Project Management Association, 2008) was used to design the questionnaire in order to be distributed among all members of society. Data were analyzed by using inferential statistical methods. The results showed that:
1- The fields of technical, behavioral and contextual competencies of the graduates were less than desirable. 2- In all fields, the external effectiveness of the curriculum based on the technical competency in the male graduates was higher than female graduates. 3- In all fields, the external effectiveness of the curriculum based on the behavioral and contextual competencies in the female graduates were higher than male graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core competency
  • Curriculum
  • Islamic Azad University
  • Eye of Competence Model