نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتب درسی (فارسی، فرهنگ اسلامی، تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی و تاریخ) دوره راهنمایی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از نظر معلمان در سال تحصیلی 91 ـ90 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری را کلیه معلمان دوره راهنمایی شهرستان نیشابور، که تعدادشان 826 نفر است، تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان crèche & Morgan تعداد 262 نفر از معلمان به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 37 گویه در 5 طیف است که روایی آن توسط کارشناسان آموزشی و معلمان تأیید و آماده اجرا و پایایی آن بر مبنای آلفای کرنباخ(957/0) محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی با استفاد از آزمون T در درونی نمودن فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش اعتقاد دانش‌آموزان به ارزش‌های دفاع مقدس، احترام به اقشار ایثارگران (جانبازان، آزادگان، و خانواده شاهد)، آشنایی دانش‌آموزان و ویژگی‌های شهدای دانش‌آموز وتبلیغ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس نقش داشته است. برای رتبه بندی خرده مقیاس‌ها آزمون فریدمن مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Middle Schools’ Textbooks Content in Development of the Culture of Self-sacrifice and Martyrdom

نویسنده [English]

  • hassan shahrakipou

چکیده [English]

This study has been conducted to examine the content of the textbooks (Farsi literature, Islamic culture, Religious education, Social education and history) of middle schools in development of the culture of self-sacrifice and martyrdom in 2011-12. The study methodology is descriptive with a survey approach. The study population was included all of 826 teachers of Nishapur. By using the crèche & Morgan table, 262 teachers were selected from a random sampling. The used instrument in this study was a researcher-made questionnaire consisting of 37 statements made by educational experts and teachers. Its validity and reliability were confirmed and ready to implement by the calculated Cronbach’s alpha of 0.957. The obtained results of this study suggested that the content of middle school textbooks by using the T-test are involved within the culture of self-sacrifice and martyrdom, increasing the students' beliefs, the holy defense, respect for veterans groups (veterans, prisoners of war and the families of martyrs), students understanding of martyrs’ students characteristics and the propagation of holy defense. Friedman test was used for the subscale ratings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content of middle school textbooks
  • Culture of self-sacrifice and Martyrdom