نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی علوم تربیتی،قائنات، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قائنات، ایران

2 2استادیارگروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 3استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قائنات، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با استفاده از روش تحقیق همبستگی، پرداخته است. بدین منظور، از میان 223 معلم پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک و دو آموزش و پرورش شهر زاهدان، نمونه‌ای به تعداد80 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شد، سپس بر مبنای سطح خودکارآمدی به سه گروه تقسیم شدند. از هر گروه 5 معلم به روش تصادفی ساده انتخاب و از کلاس هر یک از معلمان نمونه به طور میانگین تعداد 20 دانش‌آموز، در مجموع 300 دانش‌آموز انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق؛ خودکارآمدی معلمان، انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، به ترتیب پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شانن ـ مورن (Tschannen-Moran 2002)، پرسشنامه انگیزش گاردنر (Gardner,1986) ، پرسشنامه سنجش نگرش (McCoach & Siegll,2003؛ به نقل از سیف، 1389) و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس علوم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک راهه و ضریب همبستگی پبرسون استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که خودکارآمدی معلمان در سطح انگیزش تحصیلی، نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارد. همچنین بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the relationship between self-efficacy of science teachers on motivation, attitude and academic achievement of fifth grade elementary school students

چکیده [English]

This study has investigated the relationship between self-efficacy of science teachers on motivation, attitude and academic achievement of fifth grade elementary school students. The Methodology of the research was correlation and 80 teachers of the fifth grade of elementary school teachers, out of 223 teachers, in Zahedan were randomly selected. Then, they were categorized into three different groups based on their self-efficacy levels. Among each group, five teachers were selected randomly and for each teacher, 20 students were randomly selected, totally 300 students. Tschannen - Moran (2001) teacher self-efficacy questionnaire was used in order to measure the teachers’ self-efficacy levels. Gardner (1986) motivation questionnaire has been implemented to measure the students’ motivation. Teacher-maker test has been implemented to measure educational achievement. Finally, McCoach and Siegll (2003) attitude questionnaire has been used to measure the students’ attitude level. The data was analyzed by using one-way ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient. The results of the study were indicated that the teacher self-efficacy level has a positive impact on the students’ achievement, motivation and attitude. They also showed that there was a positive correlation between the students’ achievement and attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Teacher self-efficacy
  • motivation
  • Attitude
  • Achievement