نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناسی ارشد، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 2استادیار علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی مؤلفه‌های ارزش‌های شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهر ارومیه تشکیل دادند که219 نفر آموزگار از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 59 سؤال بسته پاسخ بود که مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری، احترام به حقوق دیگران، میهن دوستی و نظم شخصی را در برگرفت. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 85/ برآورد گردید و برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوایی وصوری استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (t تک متغییره، مستقل، همبسته، تحلیل واریانس یک راهه) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نمره اثر بخشی ارزش‌های شهروندی در زمینه مسؤولیت پذیری 99/3، احترام به حقوق دیگران 89/3، میهن دوستی 85/3 و نظم شخصی 81/3 بوده است. F مشاهده شده در سطح 05/>p معنادار بود. بیشترین میزان اثر بخشی مربوط به مسؤولیت پذیری با میانگین 99/3 و کمترین مربوط به نظم شخصی با میانگین 81/3 بود. مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزش‌های شهروندی از دیدگاه آموزگاران نمایان ساخت که اختلاف میان دیدگاه‌های آموزگاران مرد و زن پیرامون میهن دوستی معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness Rate of the Components of Citizenship Values in the Primary School Curriculum

نویسندگان [English]

  • nayer sabbaghi 1
  • zohreh saadatmand 2

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim to investigate the effectiveness rate of components of citizenship values in curriculum of the primary school. The research method was descriptive survey. The statistical population was consisted all of primary school teachers of Urmia. In order to determine the sample volume, 219 teachers were selected by using the clustering-randomized sampling method at the probability level of 95% and with the probability precision of 0.05. The measurement tool was the researcher-made questionnaire including 59 items according to Likert scale consisting of responsibility, respecting others' rights, patriotism and personal discipline. Content reliability was used for determining the reliability of the research tool. The validity of the questionnaire was estimated based on the cronbach’s alpha coefficient of 0.85. Data was analyzed in two levels of descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including one-variable-T, independent-T, correlated, one-way variance analysis and LSD tests. The findings showed that the mean score of the efficiency of citizenship values has been 3.99 for the responsibility, 3.89 for respect to others' rights, 3.85 for patriotism and 3.81 for personal discipline. Observed F at the level of P ≤0.05 was significant. Therefore, there was a difference between the effectiveness rates of citizenship values. The highest rate of effectiveness was related to responsibility and the lowest rate was related to personal discipline. The comparison of mean score of effectiveness of citizenship values from the viewpoint of teachers based on gender, educational degree and service records showed the difference between female and male teachers regarding the patriotism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship values
  • Curriculum
  • citizenship
  • responsibility
  • Patriotism
  • Personal discipline