نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، همدان، ایران

2 2کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی،

3 کارشناس ارشد آموزش زبان ‏انگلیسی، آموزش و پرورش استان همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متن و تصاویر کتاب ریاضی 1 پایه اول متوسطه سال 1390 بر اساس تکنیک ویلیام رومی و همچنین تحلیل بخش‌های تمرین در کلاس، فعالیت و مسائل درس بر اساس حیطه شناختی بلوم و روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب ریاضی اول متوسطه سال 1390 بود. یافته‏های تحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری متن، 53/0 است که نشان می‏دهد متن کتاب ریاضی 1 اول متوسطه به شیوه فعالی نوشته شده است. ضریب درگیری تصاویر نیز 2/1 تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب، دانش‏آموز را درگیر در یادگیری می‌‏کند. همچنین در بخش تحلیل شاخص فعالیت محور بودن کتاب، ضریب درگیری، 75/0 تعیین شد که نشان می‌دهد کتاب، فعالیت محور است. در بخش تحلیل، بر اساس حیطه شناختی بلوم، مشخص شد که 81 درصد تمرین‌ها، فعالیت‏ها و مسائل کتاب در سطح درک و فهم ‏است. این تحلیل نشان داد که در کتاب، تعداد تمرین‌ها، فعالیت‌ها و مسائل در سطوح بالای حیطه شناختی، بسیار اندک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Mathematics Textbook of Secondary School First Grade Based on William Rummy’s Technique and Bloom’s Cognitive Domain

چکیده [English]

The aim of the present study was analyzing the text content and images of mathematics textbook of secondary school first-grade, 2011 edition, based on William Rummy’s technique and analysis of in-class exercises, activities and problems in lessons based on Bloom’s taxonomy of cognitive domain. The used methodology in this study was content analysis. The research population was mathematics textbook, 2011 edition of secondary school first-grade. The findings revealed that text engagement rate was 0.53, which indicated that this textbook was written in an active manner. The engagement rate of images was 1.2 and this showed that the pictures of the textbook involved the students in learning. In activity-based index-analysis of the textbook, the engagement rate of 0.75 indicated that it was activity-based. In the performed analysis based on Bloom’s taxonomy of cognitive domain, it was revealed that 81 percent of the exercises, activities and problems in the textbook are at comprehension level. This analysis showed that the number of exercises, activities and problems at higher levels of cognitive domain in this textbook are very few.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • William Rummy’s Technique
  • Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain
  • Mathematics textbook of secondary school first-grade