نویسندگان

1 1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 2استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

آموزش از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد. اما آموزش مؤثر و سودمند نمی‌تواند با کوشش و خطا صورت گیرد؛ بلکه نیازمند طرح و برنامه است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و تأثیر الگوهای طراحی آموزشی به ویژه الگوی طراحی گانیه در حوزه فعالیت‌های آموزشی انجام گرفته، هدف آن بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی است. جامعه آماری پژوهش، همه دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهراهر در سال تحصیلی 91 ـ 1390 بود و از این جامعه به طور تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تعداد دو کلاس 25 نفره انتخاب و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (25 نفر) و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل (25 نفر) در نظر گرفته شد که در مجموع 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش آزمودنی‌ها، آزمون یادگیری و یادداری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) (Inventory of School Motivation ) مورد استفاده قرار گرفت. ضریب پایایی آزمون یادگیری با استفاده از روش دونیمه کردن 83/0 و ضریب پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) با روش آلفای کرانباخ 81/0 بود. در این پژوهش، گروه آزمایش (25 نفر) به روش مدل طراحی گانیه و گروه کنترل (25 نفر) به شیوه مرسوم آموزش دیدند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، در تجزیه و تحلیل آنها از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیره) استفاده شد و توسط نرم افزار spss مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد به کارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقایسه با شیوه مرسوم باعث افزایش یادگیری و یادداری می‌شود؛ اما از نظر انگیزش پیشرفت بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of instructional design model of Gagne and Briggs on learning, retention and motivation on academic achievement in science courses

چکیده [English]

Education is the most basic human needs. Without education, no society is able to continue to survive. However, effective education cannot be done by trial and error and it requires a design. This study was conducted according to the importance and effectiveness of instructional design models and specially the Gagne model in the field of educational activities on learning, retention and achievement mtivation of experimental sciences courses of the third-grade. Type of research was quasi – experimental with pretest-posttest design with control group. Statistical community of the research was all female students of the third–grade of Ahar in the academic year of 2009-10 by using cluster random sampling method. At first, it was selected a school and then two classes consisting of 25 students as samples and another class for the experimental group (25 students) and also other class as the control group (25 subjects). In order to assess the participants learning, retention and achievement motivation, a questionnaire (ISM) was used. The coefficient of reliability learning test by using the split-half method was 0.83 and coefficient of reliability achievement motivation by using the questionnaire (ISM) with Cronbach's alpha method was obtained 0.81. The method of conduction was the designed educational content (chapters 12, 13 and 14 science books) based on Gagne models for 8 sessions (every session for 45 minutes) and preparation tests, taught experimental group (n = 25) based on Gagne instructional design model and the control group (n = 25) based on the traditional method. After data collection, data analysis were performed by using the parameters of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance, multivariate analysis of variance), and using SPSS software. The results showed that applying the Gagne instructional design model in the experimental science courses compared with traditional method could increase learning and retention, but there was no significant difference in the achievement motivation between the groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional design
  • Gagne Model
  • Traditional method
  • Learning
  • retention
  • Achievement Homeschooling. Curricula. Formal education. school