نویسندگان

1 1گروه برنامه ریزی علم و فناوری امور آمایش و توسعه منطقه‌ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهران، ایران

2 2و 5 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اهداف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای ناشی از جهانی شدن بر برنامه‌های درسی آموزش عالی و سازوکارهای آن است. بررسی اسنادی حاکی از آن است که مهمترین پیامدهای جهانی شدن بر برنامه‌های درسی آموزش عالی عبارتند از: پیشرفت‌های فناورانه و علمی، دگرگونی‌های دنیای کار و اشتغال، نابرابری‌های اجتماعی، توسعه دموکراسی و حقوق بشر، افزایش ارتباطات بین فرهنگی، تجدید نظر در ارزش‌های معنوی و اخلاقی و آموزش برای زمان عدم قطعیت همچنین تحلیل آزمون t تک نمونه‌ای پیمایش صورت گرفته با پرسشنامه محقق ساخته که 37 نفر از متخصصان برنامه درسی آموزش عالی به آن پاسخ دادند، حاکی از آن است که برای مواجهه با این پیامدها شایسته است سازوکارهایی چون تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی، شناخت بیشتر نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب سایر ملل، شناخت و تقدیر بیشتر از افراد مؤثر علمی در حیطه بین الملل، کسب مهارت زندگی با اقوام ملل دیگر، شناخت بیشتر نسبت به پیامدها و نوآوری‌های علمی جهانی، لزوم گنجاندن برنامه درسی حقوق بشر و دموکراسی، تهیه و تولید محتوای مجازی، تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری، تغییر جریان آموزش از گروهی به انفرادی، تغییر جریان آموزش از کسب دانش به کسب مهارت، تغییر جریان آموزش از رفتاری به ساختن‌گرایی، تغییر جریان آموزش از سنتی به مجازی در برنامه‌های درسی آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Consequences and Mechanisms of Globalization on Higher Education Curriculum

چکیده [English]

This article aims to study the consequences and mechanisms of globalization on the higher education curriculum. Documentary studies show that the most important consequences of globalization on the higher education curriculum are development in science and technology, changes in labor market and employment, social inequalities, promotion of democracy and human rights, increase in intercultural communication, review of moral and ethical values and education for the time of uncertainty. Furthermore, the analysis of the single survey t-test, which has been done through enquiries prepared by the researcher, was answered by 37 experts in higher education curriculum. It showed that in order to deal with these consequences, the following points should be considered in preparing the higher education curriculum including putting more emphasis on learning English language, to increase one’s knowledge about the culture, customs and traditions of other nations, to know and appreciate the influential people of science in international scope, to increase one's life skills to be able to coexist with other races from different countries, to expand one’s knowledge about scientific achievements and innovations,to necessitate the inclusion of democracy and human rights in the curriculum, to produce and provide the virtual contents, to change the process of education from teaching to learning, from individual to group training, from increase in knowledge to increase in skill,from behavioral learning to constructional one and from traditional to virtual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Curriculum
  • Globalization