نویسندگان

1 1دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 2استاد مرکز مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

3 3کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش، آسیب شناسی برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه با استفاده از تکنیک دلفی در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را سرگروه‌ها و دبیران شیمی شهر اصفهان تشکیل دادند که تعداد آنها 300 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم (بر حسب نواحی 6 گانه شهر اصفهان) و با کمک فرمول کوکران 167 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه محقق ساخته دارای 23 سؤال بسته پاسخ و بر اساس طیف پنج گزینه لیکرت طراحی شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق آزمون فریدمن، t تک متغیره، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرایند تدوین دروس، محتوا، روش، فضای آزمایشگاهی و مشکلات اجرایی به عنوان مهمترین مشکلات برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه شناسایی شد که محتوا با میانگین رتبه بندی 86/3 بالاترین و مشکلات اجرایی و فرآیند تدوین دروس با 50/2 پایین ترین رتبه آسیب‌ها را به خود اختصاص دادند. همچنین کتاب‌های شیمی مقطع متوسطه شامل مشکلات فراوانی است که یک نگاه آسیب شناسانه به این درس، مسئوولان را موظف می‌دارد تا در راستای باز بینی مجدد این برنامه گام‌های اساسی بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of chemistry curriculum in high school by using the Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Foroughi Abari 1
  • M.H Yarmohammadian 2
  • Neda Rajaiyan 3

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the pathology of chemistry curriculum at the high school by using the Delphi technique. The present research was a descriptive study. The statistical population was consisted of the groups of representative and chemical science teachers of Isfahan, with 300 subjects. 167 cases were selected by the random sampling method appropriate to the volume (according to the six different districts of the city in Isfahan) and by the aid of Cochran formula. The questionnaire had 23 closed questions and answers on a five-item Likert scale. The data resulted from the questionnaire was analyzed by mono-variable T-test, Freidman test and multilateral variance analysis.
The results showed that the process of organizing, subjects laboratory areas, contents of chemical textbooks, executive problems and teacher’s teaching techniques were identified as the most difficult items containing an average ranking of 3.86 as the highest and executive problems and the process of organizing with 2.50 as the worst damage. The results showed that high school chemistry book contains many problems that affected a glance linguistic course and the authorities are bound to a major revision in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Chemistry curriculum
  • Delphi Technique
  • high school