نویسندگان

1 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 2دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی و تجارب دانشجویان با دستاوردهای آنان از تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان سال آخر (3000 نفر) این مؤسسات در سال تحصیلی 90 ـ 1389 بود که 341 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده و بر اساس جدول مورگان، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه تجارب دانشجویان دانشکده (Pace and Kuh, 1998) می‌شد که پس از محاسبه روایی و کسب ضریب پایایی 91/0 توزیع و داده‌ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک سویه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه بعد تجارب دانشجویان شامل ادراک از کیفیت محیط، کیفیت تلاش و انسجام اجتماعی، به ترتیب پیش بینی کننده معنادار دستاوردهای دانشگاهی آنان است. همچنین بر حسب جنسیت، محل سکونت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و معدل تحصیلی، قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیشبینی دستاوردهای آنان متفاوت است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان دهنده‌ عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان بر حسب جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی آنان و وجود تفاوت معنادار میان میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی و معدل تحصیلی آنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between individual characteristics and students' experiences with their academic achievements in Shiraz non-profit higher education institutions

نویسندگان [English]

  • Anahit Owji 1
  • Rahmatoolah Marzooghi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between individual characteristics and students’ experiences with their academic gains in Shiraz non-profit higher education institutions. The statistical population was comprised of seniors (3000 students) in these institutions in the academic year of 2010-11. 341 students were selected according to Morgan’s table and by using simple proportional classifications sampling method. The research tool included the college students experiences questionnaire of Pace and Kuh (1998), which was distributed after calculation of reliability and gaining the validity coefficient of 0.91. The data was analyzed by using the statistical methods such as multiple regressions, independent t-test and one way ANOVA. The results of research showed that all three dimensions of college students’ experiences including perceptions of quality of environment, quality of effort and social integrations were significant anticipator of their academic gains respectively. In addition, the results indicated that the students’ experiences in anticipating their academic gains differ in terms of their gender, place of residence, field of study, level of education and their grade point average. In addition, the results indicated no significant difference between the academic gains of students by gender, place of residence and level of education and significant difference between their academic gains based on their field of study and grade point average (GPA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic gains
  • Non-profit higher education institutions
  • Individual characteristics
  • Students’ experiences