نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، پیش بینیِ ابعاد درگیری تحصیلی، بر اساس سبک‌های هویت است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه سبک هویت وایت، وامپلر و وین (White, Wampler, & Winn, 1998 ) و خرده مقیاس درگیری تحصیلی در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، روزر و دیگروت (Pintrich, Roeser, & DeGroot, 1994) به دست آمده است. نمونه پژوهش شامل 810 دانش‌آموز دختر پایه اول دبیرستان‌های دولتی تهران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه و به مدل همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری همه ابعاد درگیری تحصیلی را پیش بینی می‌کند؛ اما سبک سردرگم/ اجتنابی تنها بعد رفتاری و فراشناختی درگیری تحصیلی را به صورت منفی پیش بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting dimensions of Academic Engagement by Identity Styles in First Grade girl students of Tehran State High Schools

نویسندگان [English]

  • Susan Saber 1
  • Hasan Pasha Sharifi 2

چکیده [English]

Aim of this research is predicting dimensions of Academic Engagement by Identity Styles. The method is correlation research and the required data is found by using Identity Style Inventory Sixth Grade (White, Wampler, & Winn, 1998) & subtest of Academic Engagement in Motivational Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich, Roeser, & DeGroot, 1994). The sample of research was 810 first grade girl students of Tehran state high schools which selected by random clustered sampling. The data were analyzed by using multivariable regression analyses. Results revealed that the information & normative identity style can predict all dimensions of academic engagement but the diffuse/avoidant style can only predict behavioral and metacognitive dimension of that negatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Academic Engagement, Identity Styles of Information, Normative, &
  • Diffuse /Avoidant