نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 8دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی با استفاده از الگوی شغل و شاغل بوده است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 90 ـ 91 می‌شود که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 223 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نیازهای معیاری با استفاده از الگوی شغل و شاغل شناسایی و با استفاده از  روش چند عاملی درونی اولویت بندی شدند. به منظور شناسایی نیازهای آموزشی هنجاری، پرسشنامه‌ای بر اساس نیازهای معیاری طراحی شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید که نشان از پایایی بالای این آزمون بود. نتایج حاصل از مقایسه نیازهای آموزشی هنجاری نشان داد که بین نیازهای آموزشی هنجاری اعضای هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی و سابقه خدمت، تفاوت معنادار وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود تا نیازهای آموزشی معیاری شناسایی شده به عنوان مبنای نیازسنجی آموزشی دوره‌ای اعضای هیأت علمی قرار گیرد و بر این اساس، برنامه‌های آموزشی اختصاصی برای اعضای هیأت علمی دارای سنوات خدمتی و مراتب علمی متفاوت طرح ریزی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of educational needs criteria teaching skills of faculty members based on employment and employee model : A case study at Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Reza Naseri Jaromi 2
  • Hadi Rahmani 3

چکیده [English]

The purpose of this study was identifying and prioritizing the educational needs of Shiraz University faculty members. Statistical population of this study was consisted of all Shiraz University faculty members at 2011-12 academic year. 223 faculty members were selected with random class sampling method. For identifying the certain training needs, employment and employee analysis model was used and were prioritized by multi-factor method. In order to identify the normative training needs, a questionnaire was used, which was designed based on the identified certain training needs. The validity of normative training needs questionnaire was calculated by exploratory factor analysis method. Total reliability was calculated by Cronbach’s Alpha method equal to 0.87. The results showed that there was a significant difference between the normative educational needs of the faculty members according to various academic ranks and considering service history. It was suggested that identifying certain training needs as the basis of periodical training needs of the faculty members. Based on this fact, training programs were designed and implemented focused on various academic ranks and service history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching skills
  • training needs
  • Certain training needs
  • Normative training needs