نویسندگان

1 1 و 2 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 3دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی بود. پژوهش حاضر، با روشی توصیفی پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن شامل دانشجویان سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیران و مربیان مهدهای کودک شهر مشهد و معلمان مدارس ابتدایی نواحی هفت‌گانه شهر مشهد است. نمونه انتخابی، در مجموع 83 نفر بودند که شامل 53 نفر از شاغلان آموزش و پرورش پیش دبستانی، معلمان مدارس ابتدایی و نیز 30 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی می‌شد. برای ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی، ارزیابی شیوه تدریس اساتید، ارزیابی تناسب محتوای ارائه شده توسط استادان با محتوای برنامه، و اصلاحات و پیشنهادات ارائه شده از 4 پرسشنامه‌ محقق ساخته معتبر استفاده شد و روایی و پایای ابزارها احراز گردید. به منظور تحلیل داده‌های گردآوری شده شاخص‌های توصیفی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون خی‌دو مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که شرکت کنندگان، کیفیت محتوای برنامه درسی رشته را در سطح متوسط ارزیابی کردند. مربیان مهد در مقایسه با دانشجویان و معلمان مدارس ابتدایی نگرش بهتری در مورد محتوای برنامه درسی رشته دارند. شرکت کنندگان در پژوهش با اعمال اصلاحات پیشنهادی موافق بودند. نتایج آزمون خی دو نیز نمایان ساخت که گروه‌های مورد مطالعه، جز در 4 مورد، در سایر موارد هیچ اختلاف نظری با یکدیگر نداشته‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که از منظر دانشجویان کیفیت تدریس اساتید (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of curriculum content of educational sciences in education major of pre-school and primary school

نویسنده [English]

  • hossein kareshki 1

چکیده [English]

The purpose of this study was evaluating the content of curriculum for education science major education of pre-school and primary school. The present study was done with the survey descriptive method. The population was from the third and the fourth year students of educational science oriented pre-school and school education, administrators and coaches of kindergartens, and teachers of primary schools in seven districts of Mashhad. The research sample was included 83 subjects consisted 53 cases of education practitioners, primary school teachers and 30 subjects of the third and the fourth year students of educational sciences major pre-school and primary education. In order to evaluate the content of curriculum, to evaluate of instructor’s teaching method, to evaluate the appropriateness of providing content by instructors with the program content, provided offers and reforms used by reliable researcher-made questionnaires. In order to analyze the collected data, it was used descriptive indexes, ANOVA and non-parametric Chi-square test. The finding showed that the participation to evaluate quality of course curriculum content in intermediate level. The Results showed that kindergarten teachers compared with elementary school teachers and students to have a better attitude about the content of the curriculum. The results of the chi-square test showed that the studied groups except in four cases of proposed reforms. Other cases have had no disagreements with together. Furthermore, the results showed that from the perspective of the students, the teaching quality of the instructor (F (1, 27) = 0.14, p > 0.05) and quality of presenting specialized content by the instructor in evaluation of presenting content in the curriculum field had no effect (F (1, 24) = 0.075, p > 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum content
  • Pre-school and school educational science
  • Evaluation
  • teaching method