نویسندگان

1 1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور، خلخال، ایران

2 2 و 3استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اردبیل در سال تحصیلی 90 ـ 89 است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 379 نفر دانش‌آموز دختر و پسر بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از میان 162 دبیرستان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها برای سنجش فرسودگی تحصیلی پرسشنامه برسو سال (1997) و برای یادگیری خودتنظیمی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری سال (1990) و برای عملکرد تحصیلی معدل کل نیمسال اول بوده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و بین یادگیری خودنظم داده و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مشاهده شد که نسبت به یادگیری خودنظم داده، فرسودگی تحصیلی بیشترین واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی می‌کند. همچنین تحلیل 2 t هتلینگ نشان داد که تفاوت معناداری با مقدارآماره (019/0=P؛27/0=2 t هتلینگ) بین ترکیب سه متغیر وابسته در دو گروه دانش‌آموزان دختر و پسر وجود دارد. تحلیل‌های آزمون تی نمونه‌های مستقل نمایان ساخت که دانش‌آموزان دختر و پسر تنها در متغیر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری با هم دارند؛ به طوری که میانگین عمکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر32/17 و میانگین عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر 99/16 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of academic burnout and self-regulated learning with academic performance of high school students

نویسندگان [English]

  • mohammad azimi 1
  • moosa piri 2
  • taghi zavvar 2

چکیده [English]

The purpose of the present research was to explore the academic performance relationship with self-regulated learning, and academic burnout of Ardabil city high schools in 2010-11. The statistical sample of this research was included 379 high school students (197 boys, 182 girls) of Ardabil city. They were selected by multi-stage cluster sampling method irrespective of their field and year of study. The tools used in this research were three questionnaires: MSLQ, Berso’s academic burnout and average grade of academic semester in 2010-11. The results showed that there was a positive relationship between self-regulated learning and academic performance. However, there was a negative relationship between of academic burnout dimensions and academic performance. The results of multiple regression showed that academic burnout had a better capability in predicting the academic performance in comparison with self-regulated learning and path analysis showed that the academic burnout variable was the only variable, which was able to have a direct influence on the academic performance of students. On the other hand, the results of Hotlling t2 showed that there was a significant difference among the combination of three dependent variables in the two groups of female and male students. For an exact study, independent t-tests were used for all of the variables and the results showed that there was a significant difference between female and male students, just in term of academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulated learning
  • academic burnout
  • Academic Performance
  • high schools