نویسندگان

1 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

2 2دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 3دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف اولویت بندی و مقایسه مؤلفه‌های شش‌گانه ایدئولوژی‌های برنامه درسی از منظر اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی شهر تهران اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) و جامعه و نمونه آماری پژوهش برابر بوده است؛ به طوری که شامل کلیه اعضای هیأت علمی علوم تربیتی مستقر در دانشکده‌های علوم تربیتی سطح شهر تهران در سال تحصیلی 90 ـ 89 می‌شود. ازمجموع 95 نفر اعضای هیأت علمی حدوداً 81 نفرشامل 30 درصد زن و 70 درصد مرد حاضر به همکاری با پژوهشگر شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی برنامه درسی « اسکایرو 2008 » بود که بر اساس 6 مؤلفه؛ هدف، تدریس، یادگیری، دانش، فراگیر و ارزشیابی به تعیین 4 نوع ایدئولوژی برنامه درسی (دانش پژوهان علمی، یادگیرنده محور، بازسازی اجتماعی و کارآیی اجتماعی) پرداخته است. سهم هر یک از مؤلفه‌ها 4 سؤال بود و به منظور تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی فراوانی و درصد و نیز رسم نمودار ایدئولوژی برنامه درسی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اعضای هیأت علمی گروه‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی سطح شهر تهران به مؤلفه‌های هدف و تدریس در ایدئولوژی بازسازی اجتماعی و همچنین مؤلفه‌های یادگیری، دانش، فراگیر و ارزشیابی در ایدئولوژی یادگیرنده محور قوی‌ترین گرایش را نشان داده‌اند. همچنین مؤلفه‌های یادگیری و ارزشیابی در ایدئولوژی یادگیرنده محور در بخش قوی‌ترین گرایش (اولویت اول) و مؤلفه‌های هدف و تدریس در ایدئولوژی دانش پژوهان علمی در بخش ضعیف‌ترین گرایش(اولویت آخر) تنها مؤلفه‌هایی بودند که همه اعضای هیأت علمی بر روی آن اتفاق نظر داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization and comparing the ideologies of the six components of the curriculum from the perspectives of faculty members of educational sciences faculties in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maleki 1
  • Mohsen Farmahini farahani 2
  • koroush esmaeili 3

چکیده [English]

The present study compared the priorities and ideologies of the six components of the curriculum from the perspectives of faculty members of Tehran faculties of educational sciences. Research society was comprised of all of the faculty members in the departments in 2010-11 adopted through census. Among the 95 members, 30% were female and 70% were male. The research was carried out as a descriptive (surveying) study by using standard questionnaire of curriculum ideology of Schiro (2008). The questionnaire focuses on curriculum based on the six factors including purpose, teaching, learning, knowledge, childhood and evaluation (scholar academic ideology, social efficiency ideology, learner-centered ideology and social reconstruction ideology). For data analyzing, frequency and percentage frequency and ideology graph were applied. Findings suggested that, the faculties of educational sciences in Tehran should focus on ideology of social reconstruction and the components of learning, knowledge, learning and assessment of learner-centered ideology. The strongest trends in this regard were learning and assessment the components of learner-centered ideology. The strongest trends (first priority) and components were teaching the ideology of scientific knowledge and the weakest parts of the trends (last priority) were the only components that all faculty members were agreed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prioritization
  • comparison
  • Componens Ideology
  • Curriculum
  • Faculty