نویسندگان

1 1دبیر آموزش و پرورش استان فارس، ایران

2 2 و 3واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

3 4واحد نور آباد فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی آینده نگر، و با هدف بررسی تأثیر نگرش دانش‌آموزان به مهارت‌های معلم و محتوای درسی، در یادگیری آنها بوده است که از 3 آزمایش همزمان تشکیل شده است. برای این منظور، از بین 4200 نفر دانش‌آموز، با روش خوشه‌ای تصادفی، مدرسه‌ای 250 نفری انتخاب و از میان دانش‌آموزان این مدرسه 120 نفر از آنان سنین 12 تا 16سال به شیوه تصادفی انتخاب گردید. تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و همچنین جدول مورگان صورت گرفت. دانش‌آموزان به طور تصادفی به 6 گروه 20 نفره تقسیم شدند. سپس هر 2 گروه در یک آزمایش قرار گرفتند. در ابتدا، از همه آنها در شرایط یکسان پیش آزمون به عمل آمد. سپس هر گروه در یک اتاق درس قرار گرفتند و به هر گروه نگرش خاصی القا گردید. پس از آن، یک مطلب درسی واحد جدید برای همه گروه‌ها درشرایط یکسان تدریس شد. این عمل به کمک فیلم ضبط شده صورت گرفت و بلافاصله از آنها پس آزمون به عمل آمد. برای تهیه سؤالات آزمون‌های معلم ساخته از جدول دو بعدی مشخصات استفاده شد. جهت تعیین روایی از نظرات صاحب نظران و به منظور تعیین پایایی روش‌های پایایی مصحح و پایایی دو نیمه کردن مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه‌ها بررسی و نمرات نهایی آنها پس از مشاهده فیلم آموزشی محاسبه گردید و از آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات گروه‌های کنترل و آزمایش هر آزمایش، استفاده شد. نتیجه کلی حاکی از معنادار بودن تفاوت بین دو گروه و مؤثر بودن نوع نگرش دانش‌آموزان به معلم و به محتوای مورد تدریس، در یادگیری آنها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of students' attitudes toward the teacher skills and the content of the textbooks in their learning rate

نویسندگان [English]

  • nowruz hadadnia 1
  • abas anari nejad 2
  • vahid fallah 2
  • sirus hadadnia 3

چکیده [English]

This study was a prospective, quasi-experimental research. The aim of the present study was to investigate the effects of students' attitudes toward the teacher skills and towards the content of the textbook in their learning rate .This study was consisted of three parallel experiments. They were selected from the population of 4,200 students, randomly from a school with 250 students. They were randomly selected 120 students aged from 12 to 16 years. The sample size was determined by using the Morgan Cochran formula. The students were randomly divided into six groups of 20 subjects. Initially, the students were pre-tested. Both groups were taught the same content in the same room. The procedure was recorded by video. They were taken immediately after the test. The questions, which have written by using a two-dimensional table, were used to determine the credibility of the expert. In order to determine the reliability, validity and reliability, the split-half method of reliability was used. The pre-test and post-test scores were studied. The t-test was used in each experiment to compare the mean scores of the experimental and control groups. Differences were significant. Attitudes of the students and teachers to teach the content, the learning was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Learning
  • Student attitude
  • Teachingcontent
  • Teaching effectiveness