نویسندگان

چکیده

ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از تغییرات در نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش کشور در دهه اخیر مد نظر بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش‌های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. رویکرد این پژوهش توصیفی - پیمایشی بود که در آن دیدگاه 165 نفر از معلمان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی و 9 نفر از کارشناسان مسؤول آموزش ابتدایی که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 سؤال بسته پاسخ در 11 حیطه از موانع موجود در اجرای این طرح گردآوری گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها آزمون t تک نمونه‌ای واریانس یک طرفه و آزمون t مستقل بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که موانع و چالش‌های پیش روی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در حیطه‌های ترتیب با منابع کالبدی و آموزشی، آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه‌های درسی، ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه، عدم همکاری والدین، نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان هستند و در حیطه‌های مفاهیم جدید تعلیم و تربیت چالشی وجود ندارد. همچنین موانع و چالش‌های پیش روی این طرح از دیدگاه کارشناسان مسؤول به ترتیب آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین و منابع کالبدی و آموزشی، میزان تناسب برنامه‌های درسی و نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه، عوامل سازمانی و عدم همکاری والدین هستند و در حیطه‌های فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان و مفاهیم جدید حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه کارشناسان مسؤول چالشی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the barriers and challenges in performing the descriptive evaluation plan

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying the barriers and challenges for executing the descriptive evaluation plan from primary school teacher’s point of view and the responsible experts of primary education. The research method was descriptive and survey kind. The first third grade primary school teachers as well as the responsible experts in this field in Isfahan were included in the study with the number of 3097 individuals. The sampling method was done randomly. The samples were consisted of 165 teachers and 9 responsible experts. The relevant information was analyzed by utilizing the researcher’s questionnaire including 72 questions in 11 domains. The relation between education was observed by using single variables, unilateral variance and t-test independent analysis. Cronbach’s alpha coefficient (0.95) was calculated for the reliability and validity. It was including the outward validity, content, orientation validity. The obtained results indicated about the barriers and challenges of descriptive evaluation plan from the teachers’ point of views. They were as follows: the framework and educational resources teachers accurate education parents justification organization factors scholastic books schedule suitable status relation between education organization and the university parents lack of cooperation methods of using from descriptive evaluation means teaching and learning process students mental health promotion. The barriers and challenges of this plan from the viewpoints of responsible experts were specified hereunder: the students’ mental health promotion and new concepts of education and training zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • mental health
  • primary school
  • teaching and learning process