نویسندگان

چکیده

مهارت در خواندن یکی از مهمترین نیازهای یادگیری دانش‌آموزان در زندگی امروز است. این مهارت معطوف به توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون و دریافت معنی و مفهوم پیامی است که به نگارش در آمده است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی هر دانش‌آموز با میزان توانمندی وی در درک مطلب ارتباط مستقیم دارد. هدف از این پژوهش بررسی سطوح مختلف درک مطلب (سواد خواندن) دانش‌آموزان شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عمکرد دانش‌آموزان کل کشور بود. روش این مطالعه، پیمایشی مقطعی بود و ابزار آن دفترچه‌های استاندارد شده بین المللی (پرلز) بود که روی260 دانش‌آموز دختر و پسر پایه چهارم شهر شهریار که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی و به کار بردن آزمون تی تک نمونه‌ای نتایجی به دست آمد که در تحلیل و بررسی آنها بین متوسط عملکرد دانش‌آموزان شهریار و دانش‌آموزان کل کشور در سطح سوم و چهارم (سطوح استنتاجی) درک مطلب، تفاوت معناداری دیده نشد؛ اما در سطح اول و دوم درک مطلب (سطوح حفظی) عملکرد دانش‌آموزان شهریار بالاتر از دانش‌آموزان کل کشور بود. همچنین دانش‌آموزان شهریار در درک متون ادبی با دانش‌آموزان کل کشور تفاوت معناداری نداشتند؛ اما در درک متون اطلاعاتی عملکرد بهتری نسبت دانش‌آموزان کل کشور دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Checking the reading literacy rates of the fourth grade of elementary students of Shahriyar city and the comparison with the average student performance of the fourth grade of elementary students in the whole country

نویسندگان [English]

  • Soghra Maleki
  • Sareh ahmadi

چکیده [English]

Reading skill is the most important necessity for the students learning in modern life.  This skill is related to abilities in subject understanding interpretation and inference of texts and reception of concept and meaning of the written message.  Educational success and achievement for each student have direct relationship with his/her capability in subject understanding.  The aim of this study was checking the reading literacy rates of the 4th grade of elementary students of Shahriyar city and the comparison with the average student performance of the 4th grade of elementary students in the whole country. The research procedure in its story was section surveying which was a discretional research technique and its implement was an international standardized notebook (PERLZ), which was performed on 260 male and female students in the grade 4 in Shahriyar city. They were selected with multi-step cluster sampling method. The study findings indicated that there was not a considerable difference in operational average between the Shahriyar students and the whole country in grade three and four (inference levels). However, but in the first and second levels (recitation levels), Shahriyar students were higher than the students in the whole country were.  In understanding of literary texts, the students of Shahriyar did not have a considerable difference with others, but in understanding of informative texts, they had a better operation than the students of the whole country did.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Different levels
  • reading literacy
  • PERLZ