نویسندگان

خ بزرگمهر خ بلال خ ش نیلچیان ک ش زینی پ 102 ط 2

چکیده

آموزش مجازی از جمله موضوعات جدید پژوهشی است. هدف کلی پژوهش، مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بود. این پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، اعضای هیأت علمی این دانشگاه را به تعداد 307 نفر در بر می‌گیرد. حجم نمونه با فرمول کوکران 74 به دست آمد و برای اطمینان 108 نمونه مطالعه شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بسته پاسخ شامل 4 بعد (تکنولوژیک، فرهنگی ـ اجتماعی، سازمانی و آموزشی) بود. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 966/0 به دست آمد و روایی صوری، محتوایی و سازه از طریق تحلیل عاملی انجام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و با استفاده از نرم‌افزار SPSS،‌ پاسخ‌های پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر اعضای هیأت علمی امکان اجرای این دوره‌ها در هر 4 بعد به طور معناداری بالاتر از حد متوسط بود. بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک (جنسیت، سن، گروه آموزشی و سابقه کار) بین میانگین نظرات پاسخ‌گویان تفاوت معنادار آماری وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده، امکان اجرای این دوره‌ها وجود دارد اما برای پیشگیری از مشکلات هنگام اجرا، باید کاستی‌های موجود برطرف شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of implementing e-learning courses in Khorasgan branch of the Islamic Azad University (Isfahan(

نویسندگان [English]

  • safoora afyooni
  • Ahmad-Ali Forooghi abari
  • Mohammad-Hossein Yarmohammadian

چکیده [English]

E learning is one of the research new threads. This research was carried out with the aim of studying the virtual learning implementation as a feasibility study in the Khorasgan branch of Islamic Azad University (Isfahan). The study method was survey-descriptive and the statistical population has been the 307 faculty members of this university. The sample size was calculated as 74 by using the Cochran formula. Therefore, 108 samples were studied to be ensured. Research tool was a closed questionnaire responses including four dimensions (technological, social-cultural, organizational and educational). The questionnaire reliability by using the Cronbach's alpha coefficient was 0.966. Face, content and construct validity were conducted through factor analysis. The sampling method was simple random. The questionnaire answers have been analyzed in two levels, descriptive and inferential statistics with SPSS software. The results have shown that in the aspect of faculty members, possibility to run e-learning courses in all four dimensions was upper than medium. There was no statistically significance difference between the mean of respondents’ comments regarding demographic features (gender, age, educational group and experience). According to the obtained results, it was understood that there is the ability to run e learning at the university, but the deficiencies must be corrected to prevent problems during implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E learning
  • Higher Education
  • Information Technology
  • feasibility
  • Islamic Azad University