نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، از دسته طرح‌های مقایسه‌ای است که به بررسی تفاوت اضطراب مدرسه و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان پایه چهارم طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی می‌پردازد. بدین منظور، نمونه‌ای تصادفی مرکب از 400 دانش‌آموز پایه چهارم شهر تهران انتخاب شد که 200 نفر آنها تحت پوشش طرح توصیفی و 200 نفر دیگر در نظام سنتی درس می‌خواندند. جهت مقایسه میزان اضطراب مدرسه، از پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس استفاده شد و اطلاعات به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان دو گروه در میزان اضطراب مدرسه، اضطراب امتحان، واکنش‌های فیزیولوژیک، ترس از ابراز وجود و فقدان اعتماد به نفس با یکدیگر تفاوتی ندارند (05/0 < p < /span>). دانش‌آموزان دختر و پسر، تنها در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (05/0 < p < /span>). دانش‌آموزان پسر طرح سنتی و توصیفی در میزان اضطراب مدرسه (05/0 < p < /span>) و اضطراب امتحان (01/0 = p < /span>) با یکدیگر تفاوت دارند و این اضطراب در دانش‌آموزان نظام سنتی بیشتر است. دانش آموزان دختر و پسر طرح توصیفی در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (01/0 < p < /span>). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح ارزشیابی توصیفی تنها در کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مؤثر بوده، توانسته است میزان اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان آنها را نسبت به دانش‌آموزان طرح سنتی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of school anxiety and its components on the fourth-grade students of elementary schools in both traditional and descriptive evaluation systems

نویسندگان [English]

  • Bahareh Bahman
  • Alireza Kiamanesh
  • KHadijeh Abolmaali

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of Comparison of school anxiety and its components on the fourth-grade students of elementary schools in both traditional and descriptive evaluation systems. For this purpose, 400 students (boy & girl) have been selected. 200 of them received descriptive evaluation and the other 200 received traditional evaluation. They were selected by multi-stage cluster sampling method. The Philips school anxiety questionnaire was used in order to compare the school anxiety. The collected information was analyzed in descriptive and inferential statistics. The results showed that there were no differences in school anxiety and its components between the two mentioned groups (p >  0.05). There was a difference between girls and boys in the test of anxiety and the girls showed more anxiety (p < 0.05). There was a difference between both of descriptive and traditional evaluation systems among the boy students in the test (p = 0.01) and school anxiety (p < 0.05). The students who received traditional evaluation showed more anxiety. There was a difference between boy and girl students in descriptive evaluation in the test of anxiety and the girls showed more anxiety (p < 0.01). Therefore, based on the result, it can be concluded that the descriptive evaluation is more useful for the boys and it can reduce the amount of school anxiety in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • traditional evaluation
  • school anxiety
  • Anxiety test
  • Lack of confidence
  • Psychological reactivity
  • fear of assertiveness