نویسندگان

سمنان-میدان شقایق-بلوار گلستان-روبروی املاک شقایق

چکیده

هدف پژوهش ارائه الگویی نوین مبتنی بر بازخورد 360 درجه جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان پذیرفته شده بدون کنکور در مقابل دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1507 نفر از پذیرفتگان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه سمنان بود. بر این اساس، از میان آنها 306 نفر به روش تصادفی از نوع طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 4 بعد (وضعیت تحصیلی دانشجویان، دیدگاه اساتید از وضعیت تحصیلی و توانایی‌های دانشجویان، وضعیت ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی و اشتغال دانشجویان، توانایی‌های تحقیقاتی و پژوهشی آنان) است. پایایی پرسشنامه 85/0 محاسبه شده، روایی صوری آن توسط استادان مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی شامل آزمون تی‌استیودنت، مک نماراستفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان بدون کنکور دارای وضعیت مطلوب‌تر از لحاظ تحصیلی، نظرات اساتید پیرامون توانایی علمی دانشجویان در ورود به مقطع تحصیلی بالاتر هستند. اما در مورد همکاری در طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، نمره پایان‌نامه دانشجویان، وضعیت اشتغال و تناسب رشته تحصیلی با شغل تصدی شده در دو گروه دانشجویان مورد مطالعه تفاوت معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a model based on 360 degree feedback for the evaluation of academic performance of students admitted without university entrance exam for graduate studies

نویسنده [English]

  • aliakbar aminbeidokhti

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model based on 360-degree feedback for the evaluation of academic performance of students admitted without university entrance exam for graduate studies. Statistical population was included 1507 students admitted for graduate studies at Semnan University, in which 306 students were selected by using a stratified random sampling method as the sample. For data collection, a researcher's made questionnaire for measuring the academic performance in four dimensions was used. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed. For data analysis in addition to descriptive statistics, inferential statistics like T-student and McNamara tests were utilized. The results showed that students admitted without entrance examination has earned higher points in terms of education, academic ability and continuing education. However, there was no significant difference between the two classes of students in terms of research ability, dissertation grade, employment opportunity and finding a suitable job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • 360-Degree Feedback
  • Academic Performance
  • Student quota