نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل نیمسال دوم90 ـ 89 می‌شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، گروه نمونه انتخاب شد و داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت در دو قسمت (وضع موجود و وضع مطلوب) جمع‌آوری گردید. روایی ابزار به وسیله روایی محتوا و نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به دست آمد. داده‌های گردآوری شده با شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، درصد، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون T مستقل و آزمون تحلیل واریاس ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده حاکی از آن است که وضعیت موجود و مطلوب تدریس اثربخش با هم تفاوت معناداری دارند و تفاوت معناداری در مؤلفه‌های تدریس اثربخش بر اساس متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی، سن و وضعیت اشتغال دانشجویان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of effective teaching, components based on the students viewpoints

نویسنده [English]

  • sadraddin sattary

چکیده [English]

This research was aimed at a study of the present and desirable situation of effective teaching based on M.A Students’ viewpoints in Islamic Azad university of Ardabil branch. The method of research was descriptive and survey type. The population in this research was included M.A university students at the second academic term of 2010-2011. The sample group was selected by randomized stratified sampling method. For data collection, the research tool was a researcher-made questionnaire with Likert scale in two sections. The content validity and the reliability were obtained by using the Cronbach’s alpha coefficient. Collected data was analyzed with descriptive statistics, T-test and ANOVA test. In general, based on the collected data analysis, the results showed that there were significant differences between present and desirable situation of effective teaching. However, there was no significant difference in effective teaching components based on age, gender, discipline and employment situation variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teaching
  • Islamic Azad University
  • Ardabil Branch