نویسندگان

چکیده

این پژوهش خودکارآمدی پژوهشی را در میان دانشجویان کارشناسی ارشد روان‌شناسی و علوم تربیتی بررسی می‌نماید. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی 91 ـ 90 می‌شود. 120 نفر از این دانشجویان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل (Phillips & Russell, 1994) است. پس از تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای، نتایج زیر به دست آمد:1 ـ خودکارآمدی مهارت‌های پژوهش عملی (000/0Sig، در سطح 01/0>P < /span>) در دانشجویان ارشد بالاست.2ـ خودکارآمدی مهارت‌های نوشتن (000/0Sig، در سطح 01/0>p < /span>) دانشجویان ارشد بالاست. 3 ـ خودکارآمدی مهارت‌های طراحی پژوهش (000/0Sig، در سطح 01/0>P < /span>) در دانشجویان ارشد بالاست.4 ـ خودکارآمدی مهارت‌های رایانه‌ای و کمی (070/0Sig، در سطح 05/0>P < /span>) دانشجویان ارشد بالا نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی مهارت‌های پژوهش عملی، نوشتن و طراحی پژوهش در میان این دانشجویان بالاست و این نتیجه شاید ناشی از آشنایی با روش‌های آماری و پژوهشی، یادگیری‌ها و تجربه‌های قبلی آنها باشد. خودکارآمدی مهارت‌های رایانه‌ای و کمی این داشنجویان بالا نبود و این شاید پیامد نداشتن پیشنه لازم کار با رایانه و نرم‌افزارهای آماری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research self-efficacy in the psychology and educational sciences graduate students

نویسندگان [English]

  • mohsen roshanian ramin
  • moharam aqazadeh

چکیده [English]

Research is one of the most important topics in higher education. Some researches should be carried out in order to identifying and resolving the research problems and selecting qualified people. The aim of the present study was to focus on the research self-efficacy in the psychology and educational sciences graduate students. The research was conducted by using the descriptive-survey method. The statistical population was consisted of all MA students in psychology and educational Sciences at the Tehran Kharazmy University in 2011-2012 semesters. 120 students were selected by simple random sampling method. The used tool for gathering the data was a standard research self-efficacy questionnaire (Phillips & Russell, 1994). Analyzing the data showed the followings: 1- Practical research skills efficacy among MA students were high (Sig 0.000, p < 0.01). 2- Writing skills efficacy among MA students were high (Sig 0.000, p < 0.01). 3- Research design skills efficacy among MA students were high (Sig 0.000, p < 0.01). 4- Quantitative and computer skills efficacy among MA students were not high (Sig 0.070, p < 0.05). It can be concluded that the efficacy of practical research skills, writing and research design among these students were high. This result may be due to the familiarity with statistical methods and research, previous learning and their experiences. Quantitative and computer skills efficacy among the students were not high and perhaps it wad due to the lack of required familiarity to work with computers and statistical software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Research
  • Research self-efficacy