نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی براساس سازنده گرایی است که مشتمل برمؤلفه‌های میزان توجه به مشارکت فعال دانش‌آموز، توجه به نقش تسهیل گری معلم، توجه به تعامل‌گروهی، توجه به ارزشیابی تکوینی، توجه به محیط فیزیکی یادگیری وتوجه به ارزشیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود فرآیند یادگیری می‌شود. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است که با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شده است. واحد مورد تحلیل نیز صفحات کتاب‌های درسی (متن، پرسش‌ها، تمرین‌ها و تصاویر) است که در مجموع 3467 صفحه را در بر گرفته است. جامعه آماری، کلیه کتاب‌های پایه‌های دوره ابتدایی؛ شامل 36 جلد کتاب در سال تحصیلی 1388 ـ 1387 و نمونه آماری این پژوهش شامل 31 جلد و 7 عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه‌های آسمانی، هدیه‌های آسمانی (کتاب کار)، قرآن و تعلیمات‌ اجتماعی است. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که به مؤلفه تعامل گروهی بیش از سایر مؤلفه‌ها توجه شده و کمترین میزان توجه و اهمیت مربوط به مؤلفه‌های توجه به محیط فیزیکی یادگیری و توجه به ارزشیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود فرآیندیادگیری است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of constructivism as a new learning approach in the textbooks of elementary school

نویسندگان [English]

  • meimanat abedini baltork
  • mohammadreza nili

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the contents of elementary textbooks based on the components of constructivism such as active participation of the students to facilitate casting the role of teacher, group interaction according to the formative evaluation, notice to the physical environment of learning and evaluation as a tool for developmental process learning. The used method in analyzing of the present study was Shannon Entropy Method and unit of analyzing was textbook pages (texts, questions, practices and pictures) with the sum of 3467 pages. Statistical society of all three of elementary books was 36 books in the academic year of 2009-10 in eight topics of reading Farsi, writing Farsi, sciences, sky gifts, sky gifts (homework), Quran, math and social education. Statistical sample of this study was consisted of the same topics excluding the math. The obtained results from data analysis showed that group interaction was considered more than other components and there was less notice to the physical environment of learning and evaluation as a tool for developmental process learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Constructivism
  • elementary school
  • Textbook
  • Learning