نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان نسبت به مزایا، معایب و استفاده از تلفن همراه در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی انجام گرفت. در این مطالعه، ابتدا از نمونه در دسترس استفاده گردید؛ لذا دانشجویان دو رشته تحصیلی، حقوق و علوم سیاسی به تعداد 152 دانشجو به دلیل داشتن شرایط مورد نظر از جامعه 521 نفری انتخاب شدند. سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 76 دانشجو از دو رشته مذکور به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه 38 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای اطمینان از سطح یکنواختی دو گروه از معدل نیم سال و آزمون زبان استفاده شد. سپس گروه آزمایش به مدت 2 ماه در معرض آموزش از طریق تلفن همراه (پیام کوتاه) قرار گرفت. در حالی که گروه دیگر تنها با روش معمول تحت آموزش قرار داشت. در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون معلم (محقق) ساخته استفاده شد. اعتبار آزمون مذکور با استفاده از روش کودر ـ ریچاردسون (20KR= ) معادل 86% محاسبه گردید. همچنین به منظور بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مزایا و معایب و دلایل به کارگیری تلفن همراه در یادگیری و آموزش از مصاحبه استفاده شد. برای این منظور تعداد 32 دانشجو از گروه آزمایش به روش نمونه گیری هدفمند تحت مصاحبه نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. برای برآورد روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه از نظرات متخصصان استفاده شد. در پایان داده‌های حاصل از روش آموزش از طریق تلفن همراه با استفاده ازآزمون t نشان داد که پیام کوتاه تأثیر بیشتری بر یادگیری دانشجویان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی داشته است. همچنین نتایج مصاحبه بیان کرد که معایب و مزایای برجسته به کارگیری تلفن همراه در آموزش و یادگیری از نظر مصاحبه شوندگان به ترتیب کوچکی صحفه نمایش و استفاده در هر زمان و مکان است. از سوی دیگر، بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه در یادگیری زبان نشان داد که اکثر دانشجویان خواستار به کارگیری تلفن همراه در یادگیری زبان و ترکیب این روش با سایر ابزارهای سیار و روش‌های نوین جهت یادگیری زبان انگلیسی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of mobile phone using (SMS) on learning English vocabulary and the students’ attitude

نویسندگان [English]

  • hadi sarani
  • mohsen ayati

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the impact of mobile phone using (SMS) on English vocabulary learning of the students and their attitudes towards the benefits and disadvantages of using mobile phones in learning and teaching English. In this study, the first available samples were selected from the disciplines of law and political sciences with a number 152 students among 521 population. Then, by using Cochran Formula, 76 students were randomly selected and randomly divided into two groups of 38 experimental and control groups. After ensuring the consistency of the two groups' average age, the proficiency test was used. The students in experimental group were trained for two months by mobile phone (SMS). Meanwhile, the other group was trained with the conventional technique. The validity of measuring the rate of students’ learning was covered by using the method of Korder - Richardson (KR = 20). It was calculated equal to 86%. Interviews were used in order to investigate the benefits and disadvantages and the reasons of the students' attitudes toward the use of mobile phones in teaching and learning. For example, 32 students were targeted from the experimental group and made the semi-structured interviews. Face and content validity of the interviews were confirmed by the experts. The end result by using t-test showed that phone mobile learning method (SMS) was more effective in learning English vocabulary. The interviews’ results showed and highlighted the advantages and disadvantages of using mobile phones in teaching and learning of the interviewees due to the small screen and the friendly usage of mobile phones every time and everywhere. On the other hand, it showed the attitude toward using the mobile phone in language learning and combining this method with other mobile devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile phone
  • English
  • Learning