نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول انجام گرفت. به همین منظور از بین دانشجویان سال اول کارشناسی دو دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان و اهواز520 نفر (262 پسر و 258 دختر) به شیوه تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس امیدواری گرایشی بزرگسالان، آزمون جهت‌گیری زندگی (فرم تجدید نظر شده)، مقیاس تاب‌آوری و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی که 4 مؤلفه‌ سرمایه روان‌شناختی را اندازه گیری می‌کنند و جهت اندازه‌گیری اهداف پیشرفت از خرده مقیاس‌های هدف‌های تبحر گرا، عملکرد گرا و عملکرد گریز از مجموعه الگوهای یادگیری سازگار و خرده مقیاس‌ هدف تبحر گریز از مجموعه مقیاس‌های هدف‌های پیشرفت اندرو و همکاران استفاده شد. عملکرد تحصیلی نیز با استفاده از میانگین نمره‌های پایانی اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه روان‌شناختی و 4 مؤلفه آن با هدف‌های تبحر گرا، عملکرد گرا و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار و با هدف‌ عملکرد گریز رابطه منفی معنادار دارند. همچنین، اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی دارای رابطه معنادار هستند. به علاوه، ترکیب چهار متغیر امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی بهتر می‌تواند جهت‌گیری هدف تبحر گرایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of psychological capital (hope, optimism, resiliency and self-efficacy) with the achievement goals and academic performance of the first-year students

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein mohebi nooredinvand
  • Maniji shehni yeilagh
  • hassan pasha sharifi

چکیده [English]

The purpose of this study was analyzing the relationships of psychological capital (PsyCap) with achievement goals and academic performance of the first-year university students of Islamic Azad University in Masjed Soleiman and Ahwaz branches. The participants were consisted of 520 students (262 males and 258 females) who were selected by using the stratified random sampling method. The used instruments in the present study were consisted of Adult Dispositional Hope Scale (ADSH), Life Orientation Test-Revised (LOT-R), Resiliency Scale (RS), and Academic Self-Efficacy Scale (ASES) in order to assess each of the four factors of making up psychological capital. The Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) and Andrew Achievement Goals Scale were used to measure the achievement goals. The average of student's final scores in that semester was used to measure the academic performance. For analyzing the data, the confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient and multiple regression methods were applied. The results showed that psychological capital and its four components with mastery-approach and performance-approach goals, and also academic performance had a meaningful positive relationship. Moreover, psychological capital and its four components had negative relationship with performance avoidance goal. Achievement goals had meaningful relationship with academic performance as well. In addition, the combination of the four variables of hope, optimism, resiliency and self-efficacy with respect to higher order construction of psychological capital can predict the mastery- approach goal and academic performance of the students more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital (Hope
  • Optimism
  • resiliency
  • Self-efficacy)
  • achievement goals
  • Academic Performance