نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی صلاحیت‌های اثربخش مدرسان از نظر دانشجویان با استفاده از ای اچ پی و تاپسیس است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 91 ـ 90 یعنی 1182 نفر بوده است. از این تعداد 291 نفر از طریق نمونه‌گیری ساده با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش فنی، حرفه‌ای و فردی تهیه و از طریق مصاحبه با اساتید و خبرگان روایی آن به دست آمد و آلفای کرونباخ ای اچ پی 0.783 و تاپسیس 0.849 محاسبه گردید. یافته‌ها نشان داد که دانشجویان به ترتیب صلاحیت‌های حرفه‌ای، فنی و فردی را در اولویت اول تا سوم خود برگزیده‌اند. همچنین نتایج نهایی رتبه بندی در مورد 17 معیار مورد بررسی به گونه‌ای بود که از نظر دانشجویان معیار «توانایی تفهیم مطالب به دانشجویان» به عنوان اولویت اول و معیار «وضع ظاهری مدرس» به عنوان اولویت آخر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of teachers’ effective qualifications from the students’ perspectives by using AHP and TOPSIS methods

نویسندگان [English]

  • mohsen farmahinifarahani
  • mehdi maleki
  • ali fazel allaf

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the teachers’ effective qualifications from the students’ perspectives by using AHP and TOPSIS methods. The study method was descriptive - survey research and the population was consisted of 1182 university graduate students in 2011-12 academic year. 291 students were selected by simple sampling method. The results showed that students were considered professional, technical and interpersonal qualifications as a lecturer as their first three priorities. The validity was confirmed by the experts and calculated by using the Cronbach's alpha coefficient of HPV and TOPSIS as 0.783 and 0.849, respectively. The final results of the rankings on 17 criteria were reviewed in order to measure the ability of the students for understanding the content of first priority. The criterion of "the teacher appears" was allocated as the last priority. The most weight was assigned to "ability to understand the content by the students", "scientific literacy" and "research literacy".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competent
  • Effective
  • teacher
  • AHP
  • TOPSIS