نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آموزش در خانه عبارت است از آموزش کودکان در محیط خانه و توسط خود والدین. در این روش آموزشی، برنامه‌های درسی و روش‌های آموزشی توسط خود والدین و کودک مشخص می‌شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی دلایل گرایش به آموزش در خانه انجام گرفت. رویکرد این پژوهش کیفی بود که در آن 9 خانواده در شهر تهران بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و به صورت «روش گلوله برفی» انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های مصاحبه نیمه ساختار یافته و «خود شرح حال نویسی» استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها، تحلیل محتوای متن مصاحبه و اتوبیوگرافی بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است عامل اقتصادی به عنوان عامل مؤثر در گرایش به آموزش در خانه چندان مورد توجه والدین نبوده است. پیرامون عوامل فرهنگی اجتماعی به جو رقابتی مدارس، خالی بودن جای آموزش‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی در برنامه‌های درسی مدارس و تجربیات آموزشی والدین و احساس مسؤولیت والدین اشاره شده است. در مورد عوامل آموزشی و پداگوژیکی گرایش به آموزش در خانه، نارضایتی از برنامه‌های درسی، روش‌های آموزشی در مدارس و استقلال در یادگیری، توجه به علایق و نیازهای کودک، پویایی روش و فرصت آموزش متقابل در آموزش در خانه بیان شد. تمرکزگرایی و سیاست زدگی آموزشی نیز نیز به عنوان خط مشی‌های سیاسی مؤثر در آموزش در خانه ذکر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of exploratory method on critical thinking and attitude towards science textbook of elementary school

چکیده [English]

Homeschooling is defined as educating the child by parents in home environment. In this approach curricula and teaching methods are determined by child and their parent. The current research was aimed at studying the factors influencing on tendency to homeschooling. In this qualitative a sample of 9 families selected based on purposeful sampling and using the snowballing method. Method for gathering data included semi- structured interview and autobiography. Results shoe that economic factors were not considered as an effective to tendency to home schooling from the parent’s standpoint. Parents believed that the most important socio- cultural factors affecting the tendency to home schooling were as following being the competitive climate within schools, lack of the ethical education and human values in school curricula, educational experiences of parents and taking the responsibility from parents. In addition to, parents referred to this reasons as educational and pedagogical factors leading to homeschooling dissatisfaction with the school curricula, teaching methods and lack of autonomy in learning, attending to the interests and needs of child. Active methods and being opportunities for mutual learning. Centralization and politicization of education also mentioned as influential policies in tendency to home schooling. Results also indicate that tendency of parents to home schooling is not only because of dissatisfaction with schooling, but also because of positive homeschooling factors and incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education. Homeschooling. Curricula. Formal education. school