نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی پایه چهارم ابتدایی شهر قاین انجام شده است. جامعه آماری آن دانش‌آموزان پایه چهارم شهر قاین در سال تحصیلی90 ـ 89 بالغ بر 698 نفر دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی (70 نفر تمامی دانش‌آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و 628 نفر از کلاس‌های ارزشیابی سنتی‌) بوده که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، حجم نمونه 136 نفر برآورد شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع علی ـ مقایسه‌ای بود و به منظور گردآوری داده‌ها پرسشنامه انگیزه به تحصیل همچنین پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی در مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های مانوا (MANOVA) وآزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزانی که با ارزشیابی کیفی ـ توصیفی سنجش می‌شوند با دانش‌آموزانی که با تحت سنجش ارزشیابی سنتی سنجش بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشد (115/ 0P=، 585/1-=t). بین کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزانی که با ارزشیابی کیفی ـ توصیفی سنجش می‌شوند با دانش‌آموزانی که تحت سنجش با ارزشیابی سنتی بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشد (750/0P=، 318/0=t). بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of educational motivation and quality of life of male students, subjected to descriptive evaluation with the traditional evaluation

نویسندگان [English]

  • hossein karshki
  • hossein momeni mahmouei
  • behjat ghoreyshi

چکیده [English]

The study aim was to compare educational motivation and quality of life of male students, subjected to descriptive evaluation with the traditional evaluation in the fourth-grade of elementary schools of Qaen city. The statistical population was consisted of 698 students in the 2010-11 academic year (70 eligible students for descriptive evaluation and 628 students for traditional evaluation). Multi-stage sampling method was used and the sample size was estimated to 136. The research method was descriptive with causal-comparison type. In order to collect the data, the questionnaires of educational motivation and quality of life was used. MANOVA and t-test were used to analyze the obtained data. The results showed that there was no significant difference in educational motivation between the eligible students for assessment in the description evaluation and students under the traditional evaluation. There was no significant difference in the quality of life between the students who are assessed with descriptive evaluation and those under the traditional evaluation. There was a significant and direct relationship between the educational motivation and quality of life of the fourth-grade students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • traditional evaluation
  • Educational Motivation
  • quality of life
  • Elementary education