نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت‌های خواندن و نوشتن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی روستاهای شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1391 ـ 1390 اجرا شد. روش پژوهش شبه ‌تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون بوده است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی روستاهای شهرستان گچساران در سال تحصیلی 91 ـ 90 را در بر می‌گیرد و حجم نمونه 80 نفر از دانش‌آموزان روستاهای این شهرستان است. از کلاس‌های موجود 4 کلاس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی 2 کلاس از مدارسی که طرح ارزشیابی توصیفی در آنها اجرا می‌شد، برای طرح آزمایشی (طرح توصیفی) و 2 کلاس از مدارسی که هنوز در آنها طرح سنتی ارزشیابی اجرا می‌شد، برای طرح گواه (طرح ارزشیابی سنتی) انتخاب شدند. معلمان کلاس‌هایی که به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند، به طور ویژه توسط پژوهشگر برای اجرای صحیح طرح آموزش دیده و به ترتیب توسط پژوهگشر مورد نظارت و راهنمایی لازم قرار می‌گرفتند. برای سنجش مهارت خواندن دانش‌آموزان مورد پژوهش آزمون تشخیص سطح خواندن اصفهان که توسط دکتر محمدرضا عابدی و مرضیه عزیزیان تهیه و هنجاریابی شده، مورد استفاده قرار گرفت و برای سنجش مهارت نوشتن دانش‌آموزان از آزمون نوشتاری محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آزمون نوشتن، توسط نظر سنجی از معلمان دوره ابتدایی و کارشناسان گروه‌های آموزشی استان به دست آمد و با انجام اصلاحات، مورد تأیید قرار گفت. ضریب ‌کل بازآزمایی آزمون مهارت خواندن 78/0 و ضریب ‌کل بازآزمایی آزمون مهارت نوشتن73/0به دست آمد. جهت آزمایش فرضیه‌های تحقیق و بررسی تأثیرات پیش آزمون ـ پیش آزمون، از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرمعنادار ارزشیابی توصیفی بر دو مهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان بوده است. از نتایج دیگر پژوهش، توانایی بیشتر مهارت خواندن پسران درگروه توصیفی نسبت به گروه سنتی و توانایی بیشتر مهارت نوشتن دختران گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of descriptive evaluation on reading and writing skills of the fourth grade students of elementary schools

نویسندگان [English]

  • Kavoos Ghobadi
  • Hojjatollah Fani
  • vida Fallahi

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of descriptive evaluation on reading and writing skills of the fourth grade elementary school students in the Gachsaran city villages. The method of research was Quasi-experimental. Isfahan standard tests of reading and writing skills and also the teacher-made exams have been used for gathering the data. The sample of this research was including 84 students in the fourth grade of elementary schools. The experimental group was undergone the descriptive method of evaluation and the control group was undergone the traditional evaluation method. Covariance analysis was used to test the hypotheses of the study. The research results indicated that the descriptive evaluation method had a significant effect on both of reading and writing skills of the students. On the other hand, the findings displayed that the reading skills of boys in descriptive evaluative group were better than the boys in the traditional group and the writing skills of the girls in descriptive evaluating group were better than the girls in the traditional group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • Reading skills
  • writing skills