نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهران خیابان قدس قائم آل محمد پلاک 18 واحد 6

چکیده

هدف این پژوهش بررسی توانایی و صلاحیت‌های معلمان از دیدگاه دانش‌آموزان در وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب ازدیدگاه صاحب نظران، در درس فیزیک و آزمایشگاه دوره متوسطه شهرستان قدس سال تحصیلی 91 ـ 90 است. این پژوهش از نوع‌کاربردی و در آن از روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری آن، دانش‌آموز سال چهارم رشته ریاضی و تجربی در قالب 15 دبیرستان شهر قدس است که با استفاده از جدول اعداد تصادفی280=n دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین از 35 نفر صاحب‌ نظران علوم تربیتی در مورد صلاحیت‌های مطلوب معلمان، نظرخواهی به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه محققق ساخته است که روایی آن توسط اساتید علوم تربیتی تعیین و پایایی آن از طریق فرمول آلفای کرونباخ (درصد 89=n) به دست آمده است. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و از آزمون مقایسه میانگین‌های مستقل و آزمون مقایسه یک میانگین با عدد ثابت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده از 01/0 کوچکتر است، بنابراین بین وضعیت موجود توانمندی معلمان با وضعیت مطلوب توانمندی آنان تفاوت معناداری مشاهده گردیده است. لذا می‌توان اظهار داشت که وضعیت موجود توانمندی معلمان در 3 بعد شناختی، مهارتی و نگرشی در حد مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the present status of the ability and competencies of the teachers from the perspective of students and the comparison with the ideal situation from the perspective of experts about physics in the fourth grade of high school

نویسندگان [English]

  • mahsa jalily
  • hoseyn nikfarjam

چکیده [English]

The major goal of this research was surveying on the present status of the ability and competencies of the teachers from the perspective of students and the comparison with the ideal situation from the perspective of experts about physics in the fourth grade of high schools in Shahre ghod. This research as an applied one was carried out on the basis of descriptive-explanatoryresearch methodology. The participants of the research were students from 15 High schools. The research sample was taken based on Krejsi and Morgan Sampling Table. The sample size was consisted of 280 students. Furthermore, 35 educational experts were surveyed. The stability of the research's tool was estimated by the Cronbach's alpha as 89%. The research data was analyzed by the alpha one-sample t-test and independent samples t-test statistics. The analysis of data based on the students’ perspectives revealed that cognitive, affective domain and skills were different from educational experts’ perspectives. The research findings showed that on physics education and laboratory, the teacher was not competent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective
  • Attitudinal
  • cognitive
  • Competency
  • domain
  • skill
  • Psycho-motor