نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مصرف صبحانه بر عملکردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی انجام شد. روش پژوهش علی –مقایسه ای و در قالب تک آزمون با مقایسه دو گروه و به روش نمونه گیری غیر تصادفی انجام شد . جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پایه چهارم مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 1390- 1389 بودند. برای انتخاب نمونه پژوهش ابتدا یک پرسشنامه مقدماتی در بین دانش آموزان پایه چهارم مدارس شهر توزیع گردید تا با کمک والدین خود تکمیل نمایند. بعد از جمع اوری پرسشنامه ها، 120 نفر از دانش آموزانی که از شرایط مشابه برخور دار بودندو تنها وجه افتراق آنها عادت به صرف صبحانه بود ،به دو گروه 60نفری تقسیم شدند. برای سنجش متغیر ملاک در بعد عملکردهای شناختی از تست هوشی وکسلر کودکان( مرکب از ده خرده آزمون ) و در بعد عملکرد تحصیلی از معدل ترم قبلی دانش اموزان بهره گیری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های میانگین ، انحراف استاندارد و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مصرف صبحانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکرد های شناختی آنان در هفت خرده آزمون تکمیل تصاویر ،تشابهات ،تنظیم تصاویر ،محاسبه عددی ،طراحی مکعب ،لغات و حافظه عددی تاثیر مثبت دارد. ( ( p≤0.05

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Whath

نویسندگان [English]

  • nader soleimani
  • sara khani

چکیده [English]

Homeschooling is defined as educating the child by parents in home environment. In this approach curricula and teaching methods are determined by child and their parent. The current research was aimed at studying the factors influencing on tendency to homeschooling. In this qualitative a sample of 9 families selected based on purposeful sampling and using the snowballing method. Method for gathering data included semi- structured interview and autobiography. Results shoe that economic factors were not considered as an effective to tendency to home schooling from the parent’s standpoint. Parents believed that the most important socio- cultural factors affecting the tendency to home schooling were as following being the competitive climate within schools, lack of the ethical education and human values in school curricula, educational experiences of parents and taking the responsibility from parents. In addition to, parents referred to this reasons as educational and pedagogical factors leading to homeschooling dissatisfaction with the school curricula, teaching methods and lack of autonomy in learning, attending to the interests and needs of child. Active methods and being opportunities for mutual learning. Centralization and politicization of education also mentioned as influential policies in tendency to home schooling. Results also indicate that tendency of parents to home schooling is not only because of dissatisfaction with schooling, but also because of positive homeschooling factors and incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education. Homeschooling. Curricula. Formal education. school