نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر، شاهد توجه روز افزون محققان و صاحب نظران حوزه‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی به دینداری و آموزه‌های برگرفته از آن هستیم. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی به دینورزی و مهارت‌های دینی بین فردی با استفاده از روش تحلیل محتوایی است. با استفاده از نمونه‌گیری تمام شمار،‌ کلیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی که شامل 35 جلد و 8 عنوان بوده و درسال 1389 تألیف شده‌ است، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها عبارت بود از سیستم مقوله بندی و رمزگذاری متغیرها وخرده متغیرها که می‌توان از آن به عنوان فهرست وارسی یادکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و مجذور خطی یا  x2، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین کتاب‌های درسی مختلف و همچنین پایه‌های مختلف تحصیلی از نظر میزان تأکید برمتغیرهای دینورزی، ‌تعاون، صله رحم، ‌سپاسگزاری و گذشت تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان تأکید درکتاب‌های درسی مربوط به متغیر دین ورزی و کمترین میزان تأکید مربوط به متغیر صله رحم بوده است. با توجه به یافته‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که تأکید کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در وهله اول بر پرورش روحیه دینداری آشنایی دانش‌آموزان با اصول و فروع دین بوده و پرورش مهارت‌های بین فردی دینی از اولویت دوم و کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The level of focus on religiousness and its interpersonal components in elementary school text books contents

چکیده [English]

In the recent decades, the researchers and scholars in the field of psychology and educational sciences have shown more interest in religiousness and the teachings thereof. The level of focus on religiousness in the elementary school text books’ contents with respect to interpersonal religious skills was evaluated through content analysis. Using overall sampling, all the elementary school text books, consisting of 35 volumes in eight topics were selected and evaluated. The data collection instrument was a categorizing system and coding of variables and subordinate variables in the form of an inspecting list, which was developed for this study. The results revealed that the difference in terms of the level of focus on religiousness, cooperation, amity with kindred generosity and forgiveness variable parameters in the text books of different grades were numerically significant. For the data analysis, descriptive statistics and linear quadratic or x2 were used. The most focused variable parameter in the elementary school books’ contents was religiousness and the least focused was amity with kindred. Based on the findings, it was concluded that the emphasis on introducing the religious principles and the derivatives thereof in an attempt to promote intra-personal religious attitudes and spiritual growth in students is prioritized as primary and developing the inter-personal religious skills as the secondary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious principles and derivatives
  • Interpersonal religious skills
  • Content Analysis
  • text books